இளைஞர்களையும் மி ஞ்சிய பூ சகரின் கு த்தா ட்டம்! வா யடைத்து வி யப்பில் மூ ழ்கிய ல ட்சக்கணக்கான பா ர்வையாளர்கள்இளைஞர்களையும் மி ஞ்சிய பூ சகரின் கு த்தா ட்டம்! வா யடைத்து வி யப்பில் மூ ழ்கிய ல ட்சக்கணக்கான பா ர்வையாளர்கள்

டிக்டாக்கில் இளசுகள் தொடங்கி பெருசுகள் வரை தங்களது நடிப்பு தி றமையை வெளிப்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர்.
அந்த வகையில், பூசகர் ஒருவர் ஆ டிய நடன காட்சி இணையத்தில் மில்லியன் க ணக்கான லை க்குகளை குவித்துள்ளது.

திறமை உள்ளவர்களுக்கு டிக் டாக் ஒரு மிக சிறந்த செய லியாக உள்ளது. இவரின் நடன திறமையை பலரும் பா ராட்டி வருகின்றனர்.
குறித்த கா ணொளியையும் நெட்டிசன்கள் வை ரலாக்கி வருகின்றனர்.

hey