ஒரே கி ணற் றில் 9 ச டல ங் கள்… உ டம் பில் கா ணப்ப ட்ட கா யங் கள்: அ ம்ப லமா ன கொ டூ ர ச தித் தி ட் டம்ஒரே கி ணற் றில் 9 ச டல ங் கள்… உ டம் பில் கா ணப்ப ட்ட கா யங் கள்: அ ம்ப லமா ன கொ டூ ர ச தித் தி ட் டம்

இந்தியாவின் தெலங்கானா மாநிலத்தில் ஒரே கி ணற் றில் இருந்து 9 ச டல ங் கள் மீ ட்க ப்ப ட்ட ச ம்ப வத் தில் அ திர் ச்சி பி ன்ன ணி வெ ளியா கியுள் ளது.

தெலங்கானா மாநிலத்தின் கோரிகுண்டா பகுதியில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த இடம் அருகே அமைந்துள்ள கி ணறு ஒன்றில் இருந்து கடந்த வியாழனன்று 4 ச டல ங்க ள் மீ ட்கப்ப ட்ட ன.

அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் ஒரு ச ட லம் மி தந் த நி லையில், கி ணற்றின் தண்ணீரை இ றைத்து, மேற்கொண்ட சோதனையில் 4 ச டல ங் க ள் மீண்டும் மீ ட்கப் பட் டன.

வாரங்கல் மாவட்டத்தில் நடந்த இச்சம்பவம் மாநிலம் மு ழுவதும் அ திர் வலை களை ஏற்படுத்தவே, மாநில உள்விவகார அமைச்சகம் தலையிட்டு, உடனடி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க கோரியது.

இந்த நிலையில், த ற்கொ லை யா க இருக்கலாம் என கருதியிருந்த இச்சம்பவம் தி ட்ட மி ட் ட கொ லை என வி சாரணை யில் தெரியவந்துள்ளது.

இ றந் தவ ர்க ளில் ஆறு பேர் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தினர். மசூத் ஆலம், இவரது மனைவி நிஷா, இவர்களின் பிள்ளைகள் ஷாபாஸ், சோஹைல், புஸ்ரா, இவரது மூன்று வயது மகன் ஆகியோர் மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து வேலை தேடி பு லம்பெயர்ந்தவர்கள்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மசூத் ஆலம் தெலங்கானாவில் வாழ்ந்து வருகிறார். இந்த விவகாரத்தில் தற்போது பீகாரைச் சேர்ந்த சஞ்சய் குமார் என்பவரை சந்தேகத்தின் அ டிப் படை யில் கைது செய்து வி சாரித் த தில், உ ண்மை வெ ளிச் சத் துக்கு வந்துள்ளது.

சஞ்சய் குமார் தமது நண்பர்கள் சிலருடன் இணைந்து இந்த 9 நபர்களையும் கிணற்றில் த ள்ளி கொ லை செ ய்து ள்ள தை ஒ ப்புக்கொ ண்டுள் ளார்.

மட்டுமின்றி, டெல்லியில் குடியிருக்கும் ம சூத் ஆலத்தின் மருமகன் கேட்டுக்கொண்டதன் கா ரணமாகவே தாம் கொ லை செ ய்ததா கவு ம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அனைவருக்கும் உ ணவில் தூ க் க மா த்தி ரை க லந்து அ ளித்து, அவர்கள் ம யக் கமடை ந்த பின்னர், கி ணற் றில் வீ சிய தாக தெரிவித்துள்ளார்.

சஞ்சய் குமாரின் ஒ ப்பு தல் வா க்குமூ லத்தை அ டுத்து, டெல்லியில் உள்ள ம சூத் ஆ லத்தின் மருமகனை கை து செய்யும் ந டவடிக் கையை பொலிசார் மு ன்னெ டுத் துள்ள னர்.

அதன் பின்னரே இ ந்த கொ லைக ளின் மு ழு பி ன்ன ணி வெ ளிச் சத்தி ற்கு வ ரும் என கூறப்படுகிறது.

hey