ஜோதிடரின் பேச்சைக் கேட்டு 14 வயது சிறுமிக்கும், 27 வயது நபருக்கும் நடந்த திருமணம்!தமிழகத்தில் ஜோதிடரின் பேச்சைக்கு கேட்டு 14 வயது சிறுமிக்கு திருமணம் நடந்த ச ம்பவத்தில், தற்போது அந்த சிறுமி க ர்ப் பமாக இருப்பது அ தி ர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் ஆவுடையார் கோவில் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாணிக்கம். இவருக்கு ரத்னேஷ்வரன் என்ற 27 வயது மகன் உள்ளார்.
இவருக்கும், இவரின் தாய் மாமன் மகளான 14 வயது சி றுமிக்கும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது.

சிறுமிக்கு திருமணம் நடந்த தகவல் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்து வந்த நிலையில், த ற்போது இ ந்த தகவல் அ க்கம் பக்கத்தினருக்கு தெரிய வர ச ட்ட வி ரோ தமாக சிறு மிக்கு நடந்த திருமணம் குறித்து மாவட்ட கு ழந்தைகள் நல அ மைப்புக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து அப்பகுதியினர் பொ லிசா ருக்கு பு கார் கொ டுக்கப் பட்ட நி லையில், ம ணம க்களின் பெற் றோர் கள் மீ து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.மேலும், சிறுமி என தெரிந்தும் திருமணம் செய்து கொண்ட ரத்னேஷ்வரன் மீது போ க்ஸோ ச ட்டத்தின் கீ ழ் பொலிசார் வ ழக்குப்ப திவு செய்தனர்.

பொ லிசார் ந டத்திய வி சார ணையில், குடும்ப ஜோசியர் ஒருவர் 27 வயதில் ரத்னேஷ்வரனுக்கு திருமணம் நடத்தி வை த்தால் இருவரது வாழ்க்கையும் ந லமாக இருக் கும் என கூறி அவர்களின் திருமணத்திற்கும் நாள் குறித்து கொடுத்துள்ளார்.

ஊ ரட ங்கு நேரம் என்பதால் வீட்டில் வைத்து திருமணம் ந டத்திய நி லையில் ம ற்றவ ர்களுக்கு தெ ரியாமல் இருந்து வந்துள்ளது.

ஆனால் மூன்றாம் மாதம் கழித்து நடந்த தா லி பெ ருக்கு நி கழ்ச்சி கா ரணமாக சிறுமிக்கு ச ட்ட வி ரோத மாக திருமணம் நடந்த த கவல் ம ற்றவர்களுக்கும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், இ தில் அந்த சிறு மி தற் போது கர் ப்ப மாக இருப்பது தான் பொ லி சாருக்கு அதி ர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

hey