சற்று முன் வெளியாகிய தகவல் வவுனியாவிற்கு நேற்றைய தினம் கொண்டுவரப்பட்ட 10 பேருக்கு கொ ரோ னா தொ ற்றுடுபாயில் இருந்து இலங்கை திரும்பிய நிலையில் வவுனியா வேலங்குளம் தனி மைப்படுத்தல் மு காமில் த ங்க வை க்கப்பட்டவர்களில் 10 பே ருக்கு கொ ரோ னா தொ ற்று இ ருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் வெ ளிநாடுகளில் தங்கி யுள்ள இலங்கையர்களை நாட்டிற்கு அழைத்து வரும் செ யற்பாட்டில் அரசாங்கம் ஈடு பட்டுள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

அந்தவகையில் அ ண்மையில் அரபு நாடுகளில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட பல இல ங்கையர்கள் கொ ரோ னா தொ ற்றுக்குள்ளாகியுள்ளமை க ண்டுபி டிக்கப்பட்டு அவர்கள் கொ ரோ னா தடு ப்பு சிக்கி ச்சை நிலை ங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நே ற்றைய தினம் நாடு திரும்பிய 168 பேர் வ வுனியா வேலங்குளம் தனி மைப்படுத்தல் மு காமுக்கு கொ ண்டுவரப்பட்டு தனி மைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

இ வர்களுக்கான பி.சி.ஆர் பரி சோத னைகளை அனு மதியளிக்கப்பட்ட வவுனியா சு காதார தி ணைக்கள வை த்தியர் உட்பட்ட கு ழுவினர் நேற்று மேற்கொண்டதன் அடி ப்படையில் இன்று அவர்களது ப ரிசோ தனை முடிவுகள் கிடை க்கப்பெற்றிருந்தது. இதன் பிரகாரம் க ர்ப்பிணி பெ ண் உட்பட 10 பேருக்கு கொ ரோ னா தொ ற்று உ ள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து ஒருவரை முல்லேரியா கொ ரோனா த டுப்பு சி கிச்சை நிலை யத்திற்கும் ஏனைய 9 பேரையும் கா த்தான்குடியில் உள்ள கொ ரோ னா த டு ப்பு சி கிச்சை நிலையத்திற்கும் அனுப்பி வைக்க நட வடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

hey