தாலியை வி ற்று க ணவருக்கு இ றுதிச்சட ங்கு செய்து முடித்த மனைவி!இந்தியாவில் தா லியை அ டகுவைத்து கணவரின் இ றுதிச்ச டங்கை செய்திருக்கும் மனைவியைக் குறித்த செய்தி வை ரலான நி லையில் அவருக்கு மாநில அரசு ரூ 5 லட்சம் நி வாரணம் அ றிவித்துள்ளது.

க ர்நாடகாவில் 108 ஆம்பு லன்ஸ் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்த உமேஷ் ஹடகள்ளி என்பவர், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக செய்துவந்த இ டைவிடாத கொ ரோ னா அ வசரப்ப ணி கா ரணமாக மா ரடைப்பால் உ யிரிழந்துள்ளார்.

ஆனால் அவருக்கு இ றுதிச்சட ங்கு செய்யக்கூட அவர் ம னைவியிடம் பண மில்லை.இதனால் தனது தா லியை அட குவைத்து இ றுதிச டங்கு செய்தார்.

இந்நிலையில் 12 மற்றும் 7 வயது பிள்ளைகள் இருக்கும் தனக்கு அரசு உதவி செய்ய வே ண்டும் என்றும் முறை யிட்டிருந்த அவரது மனைவியின் கோ ரிக்கை ஏற்று, 5 லட்ச ரூபாய் நி வாரணத் தொ கையாக வழங்குவதாகவும்,

காப்பீட்டுத் தொகை உள்ளிட்ட ஊ ழியருக்கு கி டைக்கவேண்டிய பல ன்கள் வி ரைவில் கிடைக்க உறு தியளிப்பதாகவும் அ றிவித்திருக்கிறார் கர்நாடக மு தலமைச்சர் பி.எஸ் எடியூரப்பா.

ஏற்கனவே மூன்று மா தங்களாக சம்பளம் கிடை க்காமல் கணவர் மி கவும் சி ரமப்பட்டு வந்ததாக அவரது மனைவி தெ ரி வித்திருந்த நிலையில் அரசின் இந்த உதவி அவருக்கு ஆ றுதலையும், நெ கிழ்ச்சியையும் ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

hey