கா தலியின் அ ம்மாவிற்கு ஆ பாச பு கைப்படங்களை அ னுப்பியது ஏன்? வி சார ணையில் இளைஞன் சொ ன்ன கா ரணம்தமிழகத்தில் வா லிபர் ஒருவர் கா தலியின் அம்மாவிற்கு, அவள் ம களுடன் நெ ருக்கமாக இருக்கும் பு கைப்படங்களை ஏன் அ னுப்பினேன் என்று பொலிசில் வா க்குமூ லம் அ ளித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அஞ்சுகிராமம் அருகே இருக்கும் ஒசரவினை பகுதியை சேர்ந்தவர் சகிதா(45). கணவர் இ றந்துவி ட்ட நிலையில் இ வருக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர்.
இதில், மூத்த மகள் ஷர்மிளா(26) குவைத் நாட்டில் இருக்கும் ம ருத்துவ மனை ஒன்றில் செவிலியராக ப ணியாற்றி வருகிறார்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

ஷர்மிளா குவைத் செல்வதற்கு முன்பு ம ர்பின் தனேஷ் என்பவரை கா தலித்துள்ளார். இதனால் இருவரும் பல்வேறு இடங்களுக்கு ஒ ன்றாக சென்றுள்ளனர். பே ஸ்புக் மூலம் இ வர்களின் கா தல் ஆ ரம்பமாகியுள்ளது.இருவரும் தி ருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று இருந்த போது தான், கடந்த ஆண்டு ஜுன் மாதம் ஷர்மிளா குவைத் நாட்டிற்கு வே லைக்கு சென்றுவிட்டார்.

இதையடுத்து, ஷர்மிளாவிடம் அ டி க்கடி ப ணம் கே ட்டு மர்பின் தனேஷ் மிரட்டி வந்துள்ளார். அப்படி ப ணம் த ராவிட்டால், தனி மையில்போது எ டுத்து கொ ண்ட ஆ பாச பு கைப்படங்கள், வீ டியோ க்களை சமூகவலை த்தளங்களில் ப திவே ற்றிவிடுவேன் என்று மி ரட்டியுள்ளான்.

இது ஷர்மிளாவின் தயார் ச கிதா அ ச்சுவுக்கு தெரியவர, அவர் உ டனடி யாக கா வல்நி லையத்தில் இ ளைஞன் மீ து புகா ர் கொடு த்துள்ளார்.அதன் பின் பொ லிசார் மர்பின் தனேஷை கை து செய்து விசா ரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.அப்போது அவர் அளித்த வா க்குமூ லத்தில், நானும் ஷர்மிளாவும் நெ ருங்கி ப ழகி னோம். எ ங்கள் வி வகாரம் ஷர்மிளா அம்மாவுக்கும் தெரியும். அவள் வெளிநாடு செ ல்வதற்கு பண உ தவி செய்தேன்.

இப்போது ஷர்மிளா வேறு ஒ ருவரை கா தலிப்பதாக சொ ல்கிறார்கள். அவருக்குதான் அவ ளை க ல்யாணம் செய்ய வைக்க போவ தாகவும் கே ள்விப்பட்டேன்.அதனால்தான் என்னுடன் ப ழகிய நாட்களில் நாங்கள் எடுத்து கொ ண்ட வீ டியோ, பு கைப் ப டங்களை மா ர்ப் பிங் செய்து ஷர் மி ளாவின் வா ட்ஸ்அப் ந ம்பருக்கு அனு ப்பி வைத்தேன். என்னை ஏ மாற்ற நினை க்காதே எ ன்றும் சொ ன்னேன்.

அதை ஷர்மிளா காதில் போட்டுக் கொள்ளவே இல்லை. அதனால்தான் அந்த புகைப்படங்களை அவள் அம்மாவுக்கு அ னுப்பினேன். இப்போது என் மீது பு கார் அ ளித்துள்ளனர் என்று கூறியுள்ளார்.இந்த சம் பவத்தில், மு ழு விசா ரணை க்கு பி ன் னரே உ ண் மை வெ ளி யில் தெரியவரும் என் பதால் பொ லி சார் இ து தொ டர்பாக தொடர்ந்து வி சா ரணை மேற் கொ ண்டு வருகின்றனர்.

hey