வடக்கில் இரவு பகல் பா ராது திடீ ரென ப லப்படுத்தப்பட்ட பா துகாப்பு : விடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்புஎந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் இலங்கை கடல் எ ல்லைக்குள் பி ரவேசிக்க வேண்டாம் என அனைத்து ச ட்டவி ரோத குடியேறிகளுக்கும் இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது.

அண்மையில் பிராந்தியத்தில் பல நாடுகளில் கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற்று வேகமாக பர வியதை அடுத்து சிலர் கட ல் வழியாக இலங்கைக்கு த ப்பிச் செல்லத் தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளிவந்த நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

அத்துடன் ஒன்லைனில் வி ழிப்புணர்வை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதேவேளை வடக்கில் பல பகுதிகளில் இரவு பகலாக பா துகாப்பு பல ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தென்னிந்தியாவிலிருந்து ச ட்டவிரோ தமாக குடியேறுபவர்கள் இலங்கைக்குள் நு ழைவதைத் த டுக்க ஏற்கனவே ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை க டற்ப டை தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையின் கடல் எ ல்லையை மீறும் எவரும் மு ன்னறிவிப்பின்றி சர்வதேச க டற்பரப்புக்கு திருப்பி விடப்படுவார்கள் என்று க டற்ப டை தெரிவித்துள்ளது.

hey