மீ ன் பி டித்துக்கொ ண்டிருந்த இ ளம்பெ ண்ணை க வ் வி தண்ணீருக்குள் இ ழு த்து ச்சென்ற மு த லை: ஒரு அ திர்ச்சி வீடியோ!இந்தோனேஷியாவில் பெண் ஒருவர் மீ ன் பி டித் துக்கொண்டிருக்கும்போது மு தலை ஒன்று அ வ ரைத் தா கியுள்ளது.
பாத்திமா (45) என்ற அந்த பெண்ணின் அvலற லைக் கேட்ட மக்கள் ஓ டி வருவதற்குள் அ ந்த மு தலை அ வரை தண்ணீருக்குள் இ ழுத் துச் சென்றுவிட்டது.

வீடியோவை காண

கண் முன்னே தங்கள் ஊர் பெண்ணை மு தலை இ ழுத் துச் செல்வதை பார்த்தும் ஒன்றும் செய்ய இயலாமல் தி கை த்து நின்றுள்ளனர் மக்கள்.என்றாலும், ஆ த் திரம் அ டங் காமல் மறு நாள் அந்த மு தலை யை பல மணி நேரம் வேட்டையாடிப் பி டி த்துள் ளனர் அந்த கிராம மக்கள்.

அந்த 19 அடி நீள முத லையைப் பி டி த்து, வா யை க் க ட்டி வை த்துவிட்டு, அதன் வ யி ற்றைக் கி ழி த்துப் பா ர்க்கும்போது, அந்த மு த லையின் வ யிற் றுக்குள் பா த்தி மாவின் கை களும் கா ல் களும் இ ருப்ப தைக் கண்டு அவ ற்றை அ கற் றியு ள்ளார் அ க்கி ராம ம க்கள்.

பின்னர் வேறொரு இ டத்தில் பா த்தி மாவின் த லை ம ற்றும் பிற உ டல் பா கங்களை மு தலை க க்கி ப் போ ட்டிருந்தது க ண்டுபிடிக்க ப்பட்டது.பா த்திமாவின் உடல் பா கங்கள் மீட் கப்பட்டு அ வரது கு டு ம்பத்தாரிடம் ஒ ப் படைக்கப்பட்டன.

hey