வவுனியாவில் வீ ட்டுக்கி ண ற்றை து ப்பு ரவு செய்தவேளை கி டந்த பொ ரு ட்கள் -உடன் வி ரை ந்து வந்த பொ லி ஸார்வவுனியா ஓ மந்தை நாவற்குளம் பகுதியில் வீட்டு கி ணற்றில் இருந்து வெ டிபொ ருட்க ளை பொ லிசார் மீ ட்டுள்ளனர்.

குறித்த பகுதியில் அமைந்துள்ள கி ணறு ஒன்றை நீ ண்டகால த்தின் பின்னர் வீட்டின் உரிமையாளர் இன்று து ப்பு ரவுசெய்துள்ளார்.

இதன்போது குறித்த கி ணற்றில் ச ந்தேக த்திற் கிடமான பொ ருட்கள் இரு ப்பதை அவ தானித்து ஓ மந்தை பொ லிசாருக்கு தகவல் தெரிவித்திருந்தார்.

ச ம்பவ இடத்திற்கு சென்ற பொ லிசார் மற்றும் விசேட அ தி ரடிப்ப டையினர் இரண்டு ஆர்பிஜி ரக செ ல் லினையும், ஒரு மோட்டார் செ ல்லினை யும் மீ ட்ட னர். மீ ட்கப் பட்ட வெ டிபொ ருட் கள் நா ளையதினம் செய லிழ க்க செய் யப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey