வவுனியா பு கையிரத நிலையத்தில் கு ழப்பம் வி ளை வி த்த இ ருவர் கை துவ வுனியா பு கையிரத நிலையத்தில் இ ன்று மா லை கு ழப்பம் வி ளைவி த்தார்கள் என்ற ச ந்தே கத்தில் இ ருவரை வவுனியா பொ லிஸார் கை து செய்துள்ளனர்.

வவுனியா பு கையி ரத நிலையத்திற்கு வருகை தந்த இருவர் புகையிரத நிலைய அதிபருடன் த காத வா ர்த்தை பி ரயோ கங்களை ப யன்படுத்தி த கரா றில் ஈடுபட்டதாகவும் இதேவேளை குறித்த இருவரும் த கரா றில் ஈடுபட்டதோ டு பு கையிரத நிலைய அதிபருக்கு அ ச்சுறு த்தலும் வி டுத் து அங்கிருந்து செ ன்று ள்ளனர் எ னவும் பு கையிரத நி லைய உ த்தியோ கத்தர்கள் தெரிவித்தனர்.

குறித்த ச ம் பவம் தொ டர்பாக பு கையிர த நிலைய த லை மையகத்திற்கு அ றிவித்தல் வழங்கப்பட்டதுடன் த க ராறி ல் ஈடுபட்டவர்கள் கை து செ ய்யப்படும் வ ரை புகை யிரத சேவை களை நி று த்துவோம் எனவும் தெ ரிவி த்தமையால் த க ராறி ல் ஈடு பட்டவர்கள் கைது செய் யப்பட்டு ள்ளனர் என தெ ரிவிக்கப்படுகின்றது.

smart

கை து செ ய் யப்ப ட்டவர்க ளை நா ளை நீ தி மன்றில் ஆ ஜர்ப்படுத்தவுள்ளதாகவும் வவுனியா பொ லி ஸார் பு கை யிரத நி லைய உ த்தியோ கத்தர்களுக்கு தெ ரிவி த்துள்ளனர்.

hey