வவுனியாவில் வீடுபுகுந்து வா ள்வெ ட்டு : பெண் உட்பட ஐவர் வை த்தியசா லையில்வவுனியா மகாறம்பைக்குளம் பகுதியில் வீ டு பு குந்து இடம்பெற்ற வா ள்வெ ட்டு ச ம் பவத்தில் ஜந்துபேர் கா ய ம டைந்து வவுனியா வை த்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இன்றயதினம் இரவு 7.30 மணியளவில் மகாறம்பைக்குளம் பகுதியில் உள்ள வீடொன்றிற்குள் உ ள்நு ளைந்த சிலர் அ ங்கிருந்தவர்களை வாளால் வெ ட் டியதுடன், வீட்டில் நி று த்திவை க்கப்பட்டிருந்த மோ ட்டார் சைக் கிள்களையும் தாக்கி சே த ப்படு த்திவிட்டு த ப் பி ச்சென்றுள்ளனர்.

குறித்த ச ம்ப வத்தில் பெண் உட்பட ஜந்துபேர் கா யம டைந்த நிலையில் நோ யா ளர் கா வு வண்டி மூலம் வவுனியா வைத்தியசாலையில் அ னுமதி க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ச ம்பவம் தொடர்பாக வவுனியா பொ லிசா ருக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பொ லிசார் வி சார ணைகளை முன் னெடுத்துவருவதுடன் ச ந்தே கத்தி ன் அடிப்படையில் இ ருவரை கை துசெ ய்துள்ளதாக தெ ரிவித்தனர்

hey