வவுனியாவில் த னிமைப்ப டுத் தப்ப ட்டிருந்த 201 க ட ற் ப டை வீ ர ர் க ள் வி டு வி ப்புவவுனியா ப ம் பைமடு மற்றும் பெரியகாடு இ ரா ணுவ மு காம் களில் த னி மைப்ப டுத்தப்பட்ட வெ லி ச றை இ ரா ணுவ மு கா மைச் சேர்ந்த 201 க ட ற்ப டை வீரர்கள் இன்று கா லை வி டுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வெ லிச றை இரா ணு வ மு கா மை ச் சே ர்ந்த 276 க ட ற்ப டை வீ ரர்கள் கட ந்த மே மாதம் 22 ஆம் திகதி வவுனியா ப ம்பைமடு மற்றும் பெரி யகாடு இ ரா ணு வ மு கா ம்களில் தனி மை ப்படுத் தப்ப ட்டிருந்தனர் .

அவர்களில் 20 நாட்கள் த னி மைப்படுத்தலை நி றைவு செய் து கொ ண்ட 201 க ட ற் ப டை வீர ர் கள் இன் று காலை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் .

கு றித்த இர ண்டு இரா ணு வ மு காம் க ளி லும் தங் கவை க்கப்பட்டிருந்த கட ற் ப டை வீ ரர் களில் நா ன்கு கட ற்ப டை வீ ரர்களுக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று இ ருப் பது பி சிஆ ர் பரிசோ த னை களில் தெ ரியவந்துள்ளது.

அவ ர் கள் நால்வரும் ஐ.டி .எச் ம ருத் துவ மனையி ல் தனி மைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது டன் தற்போது ப ம் பைமடு இரா ணுவ முகா மில் 40 பேரும், பெரி யகாடு இ ராணு வ மு கா மில் 31 கடற்படை வீ ரர்களும் தனிமைப்படு த்தப் பட்டுள் ளதாக தக வல்கள் தெரி விக்கின்றன

hey