வவுனியாவில் சாரதி அனுமதி பத்திரத்திற்கான மருத்துவ சான்றிதழை பெ றுவதில் சி ரமம்



சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் பெறு வதற்காக ம ருத்துவ சான்றிதழ் பெற வவுனியா தேசிய போக்குவரத்து வை த் திய நி றுவனத்துக்கு செல்பவர்கள் பெரும் சி ர மத்தை எ திர் நோ க்குவதாக பொதுமக்கள் வி சனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

புதிதாக சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் பெறுபவர்கள், சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பிக்கச் செல்பவர்கள் மற்றும் சாரதிகளுக்கான பல்வேறு சேவைகளைப் பெறுவதற்கு வவுனியா மாவட்ட செயலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள இலங்கை தேசிய போக்குவரத்து தி ணைக்களத்தின் கீழான வைத்திய நிறுவனத்திற்கு செல்பவர்கள் மருத்துவ ப ரிசோ த னைக்காக சு மார் பல மணிநேரமாக காக்க வைக்கப்படுவதாக அவர்கள் கு ற்ற ம் சா ட்டியுள்ளனர்.

மருத்துவ சான்றிதழ் பெறுவதற்காக அதிகாலை 12.30 மணிக்கு வவுனியா தேசிய போக்கு வரத்து வை த்திய நிறு வனத்துக்கு செல்பவர்கள் பிற்பகல் 2 மணிவரையில் கா த்திருந்தும் ம ருத்துவ சா ன்றி தழை பெறா மல் திரும் பி செ ல்ல வே ண்டிய நிலை மைகளும் ஏற்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

அதிகளவான மக்கள் சேவை பெறுவ தற் காக நே ற்று வருகை தந்திருந்த போதும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலானோரை உள்வா ங்கிய தாகவும் இதனால் மக் களுக்கும், அ லுவலர்களுக்கும் இடையே சற்று கு ழப் பநி லை ஏ ற்பட் டிருந்ததாகவும் அவ்வாறு ம ட்டு ப்படுத்தப்பட்ட அள விலானோரை உ ள் வா ங்குவதாக இரு ந்தால் விளம் பரப்ப லகை யில் கா ட்சிபடுத்தி யிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு எந்த ந டவடிக்கையும் மே ற்கொள்ளப் படவில்லை என மக் கள் கு ற் றம் சும த்தியுள்ளனர்.

தேசிய போக்குவரத்து வைத்திய நிறுவனத்துக்கு சேவையை பெற்றுக்கொள்ள வரும் அரச உத்தியோகத்தர்கள், தனியார் நிறுவனங்களில் தொழில் புரி பவர்கள், பெ ண்கள் அனை வரும் வவு னியா தேசிய போ க் குவரத்து வைத்திய நிறுவனத்தின் இந்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக பெரும் சிர மத்தை எ தி ர்நோக்குவதாக தெரிவித்துள்ளதோடு சம் பந்தப் பட்டவர்கள் இது தொடர்பில் க வனத்திற் கொ ண்டு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் கோ ரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இவ்விடயம் தொடர்பாக வவுனியா மாவட்ட செயலகத்திற்குள் இருக்கும் போக்குவரத்து வைத்திய சான்றிதழ் நிறுவனத்திற்கு பொறுப்பான அதிகாரியை சந்திப்பதற்காக ஊடகவியலாளர்கள் சிலர் கா த்தி ருந்தும் அது ப லனக்கவில்லை என்பது கு றிப் பிடத்தக்கது.

hey