பொதுத்தேர்தல் இம்மு றை வி ரல்களில் மை யிட நெ ருப்பு க்கு ச்சிபொதுத்தேர்தல் இம்மு றை வி ரல்களில் மை யிட நெ ருப்பு க்கு ச்சி

எ திர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் வாக்காளர்களின் விர ல்களில் மை யிட நெ ருப்புக் குச் சி பயன்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ரட்ணஜீவன் கூழ், தெரிவித்தார்.

பொதுத்தேர்தலை கொரோனா பரவல் இல்லாமல் செய்து முடிக்க, தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு எடுத்து வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக, வி ரல்களிற்கு மை யிடும் முறை யிலும் மா ற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அம்பலாங்கொடையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மாதிரி தேர்தலில், மையிடும் முறை ப ரிசீலிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.

நெ ருப்புக் குச் சியின் ஒரு மு னையை ச ப் பையா்கி விட்டு, அதன் மூலம் வி ரல்களில் மை யிடும் மு றையும், கா து சுத் தமாக்கும் குச் சி யும் (ear bads) ப ரிசீலிக்கப்பட்டது. இதில் நெருப்புக்குச்சியில் மை ஒட்டிக் கொள்ளாத தன்மை அவதானிக்கப்பட்டதையடுத்து, நெ ருப்புக்கு ச் சியின் மூலம் மை யி டலா மென தற்போ தைக்கு முடிவு செ ய்யப்பட்டுள்ளது.

இ ன்னும் சுமார் 6 மாதிரி தேர் தல்கள் நடை பெ றவுள்ளதால், வேறு மாற்றுக்கள் ப ரிசீலிக் கப்படவும் வாய் ப்புள்ளதால், மா திரி தே ர்தல்கள் முடிந்த பின்னர் அது பற்றி உத் தியோ கபூர்வமாக அறி விக்கப்படும் என்றார்.

hey