வவுனியாவில் பட்டா ரக வாகனம் தட ம் புர ண்டு வி பத்து ; சாரதி ப டுகா யம்வவுனியா, மடுகந்தையில் ப ட்டா ரக வாகனம் த டம் பு ரண்டு வி பத்துக்கு ள்ளானதில் அதன் சாரதி ப டுகா யமடைந்து வவுனியா வை த்தியசாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இன்று காலை இடம்பெற்ற இவ் விப த்து குறித்து மேலும் தெ ரியவருவதாவது,

வ வுனியாவில் இருந்து ஹொரவப்பொத்தானை நோக்கி பிஸ்கட் உள்ளிட்ட பொருட்களை ஏ ற்றிச் சென்ற பட்டா ரக வாகனம் ஹொ ரவப்பொத்தானை வீதி, மடுகந்தை பாடசாலை முன்பாக பயணித்த போ து வேகக் க ட்டு ப்பா ட்டை இ ழந்து தடம் பு ரண்டு வி பத்து க்குள்ளானது.

குறித்த வி பத்தி ல் அவ் வா கனத்தி ன் சாரதி ப டு காய மடைந்த நிலையில் வ வுனியா வை த்தி யசாலையில் அனு மதிக்கப்பட்டுள்ளார். குறித்த விபத்து தொடர்பில் ம டுகந்தை பொ லிசார் வி சாரணை களை முன்னெ டுத்துள்ளனர்.

hey