வவுனியாவில் கை க லப்பு சம்பவம் தொடர்பில் பெண் ஒருவர் கை துவவுனியாவில் இடம்பெற்ற கை கல ப்பு ச ம்பவம் தொடர்பில் பெண் ஒரு வர் மாமடு பொ லி ஸாரால் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வவுனியா ற ம்பைவெ ட்டி ப குதியை சேர்ந்த பெ ண் ஒருவர் தீ க்கா ய ங்களுக்கு உ ள்ளாகிய நி லையில் நேற்று வவுனியா வை த்தி யசாலையில் அனுமதிக்கப்ப ட்டிருந்தார்.

குறித்த பெண்ணுக்கும், அய லவர்களுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற கை கல ப்பி லேயே இச்ச ம்பவம் இ டம்பெ ற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

குறித்த விடயம் தொ டர்பாக வவு னியா வைத்தியசாலை பொலிஸாரின் த கவ லுக்கமைய மா மடு பொ லிஸார்
வி சா ரணைகளை முன்னெ டுத்துள்ளனர்.

இதன் நி மித்தம் குறி த்த ச ம்பவத்துடன் தொ டர்புடையதாக தெரிவிக்கப்படும் அதேபகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒ ருவரை சந்தே கத்தின் அ டிப்படையில் கைது செய்து வி சார ணைகள் இடம்பெ ற்று வருவதாக மாமடு பொலிஸார் தெ ரிவித்துள்ளனர்.

hey