ஒமந்தையில் வ றுமைக்கோ ட்டிற்குட்பட்ட மக்களுக்கு பொ லிஸாரினால் உ லர் உணவு பொ திகள் வழங்கி வைப்புவவுனியா ஒமந்தை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட வறுமைக்கோ ட்டிற்குட்பட்ட மக்களுக்கு ஒமந்தை பொலிஸாரினால் உலர் உணவு பொதிகள் இன்று (07.06.2020) காலை 9.30 மணியளவில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

ஒமந்தை பொ லிஸ் நிலைய பொருப்பதிகாரி சுரேஸ் டி சில்வா அவர்களில் ஆலோசணைக்கமைய விசேட பொசன் தினத்தினை முன்னிட்டு கொ விட்-19 வை ர ஸ் தா க்க ம் கா ரணமாக பா திப்ப ட்ட 25 குடு ம்பத்தினருக்கு உலர் உணவு வழ ங்கி வைக்கும் நிக ழ்வு ஒமந்தை பொலிஸ் நிலைய முன்றலில் இடம்பெற்றது.

ஒமந்தை பொலிஸ் நிலைய பதில் பொருப்பதிகாரி சுகுமார் சுகந் தலமையில் இடம்பெற்ற இந் நி கழ்வில் வவுனியா மாவட்டம் – 2 உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஜெகத் , வன்னி இரானுவ கட்டத்தளபதி சம்பத் டிஸ்சானாயக்க , ஒமந்தை பாடசாலை அதிபர் பாடசாலை அதிபர் தனபாலசிங்கம் , வவுனியா வர்த்தக சங்க செயலாளர் ஆறுமுகம் அம்பிகைபாலன் , ஒமந்தை வர்த்தகர்கள் , பயனாளிகள் , பொலிஸ் உத்தி யோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

கொ ரோ னா வை ரஸ் தா க்க ம் கா ரணமாக ச மூக இ டைவெளி யினை பேணி இவ் உத வித்திட்டம் வழங்கு நிகழ்வு இடம்பெற்றி ருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey