வவுனியாவில் நீ திகோரி கா ணாமல் ஆ க்கப்ப ட்டவர்களின் உ றவுகளி னால் க வனயீ ர்ப்பு போ ரா ட்டம்வவுனியா நீ திம ன்றத்திற்கு மு ன்பாக க டத்தப்பட்ட தனது மக னை தேடி போ ரா ட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த த ந்தை யொருவர் நேற்றுமுன்தினம் (05.06.2020) காலை 10.00 மணியளவில் ம ரணம டைந்துள்ளார்.

க டத்த ப்பட்ட அவரின் மகனுக்கு நீ திகோ ரி கா ணாமல் ஆ க்கப்பட்டவர்களின் உறவுகளினால் க வன யீர்ப்பு போ ரா ட்டம் மு ன்னெடுக்கப்பட்டது.

அவர்கள் 1200 நாட்களாக போ ரா ட்டம் மேற்கொள்ளும் வீ தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு முன்பாக இன்று (07.06.2020) மதியம் 11.30 மணியளவில் குறித்த க வன யீர்ப்பு போ ரா ட்டம் மு ன்னெடுக்கப்பட்டது.

வவுனி யாவில் நீ திம ன்றத்திற்கு முன்பாக கட த்த ப்பட்ட மகன் எங்கே , எங்கள் பிள்ளை கள் எமக்கு வேண்டும் , வெளிநாடு த லை யிட்டு எ மக்குரிய தீ ர்வினை பெற்றுத்தர வேண்டும் ,

உங்கள் கைகளில் ஒ ப்படைக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் எங்கே, சர்வதேச வி சா ரணை வேண்டும் போன்ற பல்வேறு கோ சங்களை எழு ப்பியவாறு க தறி அழு து தமது க வ லையை வெ ளிப்படு த்தியிருந்தனர்.

போ ரா ட்டத்தின் இ றுதி யில் க டத்தnப்பட்ட தனது மகனை தேடி போ ராட்ட த்தில் ஈ டுபட்டு வ ந்த ம ரணித்த சி ன்னச்சாமி நல்லதம்பி (வயது71) அவர்களின் உ ருவ ப்படத்திற்கு கா ணாமல் ஆ க்கப்பட்ட வர்களின் உ றவினர்கள் மலர் தூவி க ண்ணீர் ம ல்கி அ ஞ்ச லி செ லுத்தினார்கள்

ஊட கங்களுக்கு க ருத்து தெரிவித்த கா ணாமல் ஆ க்கபட்ட உற வினர்களின் இணைப்பாளர் கோ.ராஜ்குமார்,

இன்று எங்கள் தலைவர் ஐயா நல்லதம்பிக்கு கடைசி வணக்கம் செலுத்த நாங்கள் இங்கு சே ர்ந்துள்ளோம். அவரது ம ர ண த்தால் நா ங்கள் மிக வ ருத்தப்படுகிறோம்.

அவர் எ ங்களை வி ட்டு மிக வி ரைவில் வி லகி வி ட்டார். அ வர் எங்கள் போராட்டத்தின் வலுவான ஆ தரவாளர். அவர் ஒவ்வொரு இரவும் இங்கு வந்து தங்கு வார், எங்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்றும் எங்கள் தா ய்மா ர்களை இரவில் பா துகாத்து வ ந்தார்.

அவர் ஒரு அ ச்ச மற்ற மனிதர், வ லிமையான இ தயத்துடன் அன்பா னவர், அக்க றையுள்ளவர்.அவரது இ ழப்பு ஒ ருவராலும் ஈ டுசெ ய்ய முடியாதது.

அமெரிக்கா மற்றும் ஐ ரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உத வியுடன் தனது ம கனைக் க ண்டுபி டிப்பதில் அவர் மி கவும் உறு தியாக இருந்தார்.

2008 இல், அவரது மகன் நீ திம ன்றத்தால் வி டுவி க்கப்பட்டு , அவர் நீதிமன்றத்திலிருந்து வெ ளியே வந்தவுடன் வெள்ளை -வா ன் க டத்த ல்கா ரர்க ள் அ வரைக் கட த்திச் செ ன்றனர்.

அவரின் மகனுக்கு என்ன ந டந்தது என்பது எங்களுக்கும் ஐ யாவுக்கும் தெரியாது.

அவர் நீ தித்து றை மற்றும் கட த்த ல்காரர்கள் இரண்டை யும் கு ற்றம் சா ட்டினார். அ னைவரும் ஒ ன்றாக வேலை செய்து தனது மகனை கட த்தி னா ர்கள் என்றார்.

தனது மகனின் கட த்த ல் அ த்தியா யத்திற்குப் பிறகு, அமெரிக்காவையும் ஐரோப்பிய ஒ ன்றி யத்தையும் எ ங்களுக்கு உதவ அழை ப்பதே ஒரே வழி என்று ஐயா நல்ல தம்பி கூ றினார்.

இலங்கை அ ரசாங்கத்துடன் பே சுவது நம்மை மேலும் மேலும் மு ட்டாளா க்குகிறது என்றார். இன்று நாம் எங்கள் ஐயா நல்ல தம்பி யை எங்கள் த மிழர்களின் த ந்தையார் நல்ல தம்பி என்று பெ யரிட விரும்புகிறோம்,

அவர் நி ம்மதியாக சொ ர்க்க த்தில் இருக்க பி ரார்த்த னை செய்கிறோம்.

எங்கள் தமிழர்களின் தந்தையார் நல்லதம்பி எங்களிடமிருந்து புற ப்பட்ட நாள், வீரகேசரியும் தமிழ்வின்னும் பல பொ ய்க ளுடன் செ ய்திக ளை வெ ளியிட்டனர்.

பிபிசியின் முன்னாள் மூத்த நிருபர் சிவா மகேந்திரன் அந்த உ ண்மையற்ற க ட்டுரையின் ஆசிரியர் என்று தெ ரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த கட்டு ரையில், எங்கள் 1200 வது நாள் படங்கள் இட்டு, எம்மை வ ம்புக்கு இ ழுக்கி றார்கள் . கா ணா மல் போ ன எங்க ள் குழ ந்தைகளை வி டுவிக்க சிங்க ளவர்களின் இதயத்தை ஈ ர்க்க விரு ம்புவதாக எங்கள் தா ய்மார்களில் ஒருவர் சொ ன்ன தாக அது கூறுகிறது.

எங்கள் மு கா மில் உள்ள எந்த தா ய்மார்களும் இ துவரை அ ப்படிச் சொ ல்ல வில்லை. இது அ மெரிக்காவையும் ஐரோப்பிய ஒன்றி யத்தையும் கு ழப்புவ த்ற்கான ஒரு ஆக்கம்.

அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய ஒ ன்றியமும் தமிழர்களுக்கு பல வ ழிகளில் உதவ விரும்புகின்றன, ஆனால் சில ஊ ழல் நப ர்கள் ஒரு ப டத்தை உரு வாக்கி, எ ல்லாவற்றயும் சி ங்க ளவர்களின் நிதி க்காக குழ ப்ப த்தை உரு வாக்கு கிறார்கள்.

நாம் அனைவரும் அ றி ந்தபடி, கடந்த ஏழு தசாப்தங்களாக, தமி ழர்கள் சிங்க ளவர்களால் தா க்க ப்பட்டபோது, ஒரு சி ங்களவர்களும் வெளியே கொழும்பு வந்து தமிழர்களின் கொ லை யை நி றுத்து ம்படி ஆ ர்ப்பா ட்டம் செ ய்த தை நாங்கள் கா ண வில்லை.

2009 ஆம் ஆண்டில், மு ள்ளி வாய்க்கா லில் 145,000 க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் கொ ல்லப்ப ட்டனர், த மிழர்களின் வெகுஜன கொ லை க ளைத் த டுக்க எந்த சி ங்களவர்களும் ஆ ர்ப்பா ட்டம் செ ய்ய வில்லை.

கா ணா மல் போன தமிழர்களைக் கண்டுபிடிக்க தமிழ ர்களுக்கு உதவ இந்த இ தயமற்ற சிங்க ளவர்களை க ட்டா யப்படுத்த முடியும் என்று வீரகேசரி, தமிழ்வின், சிவா மகேந்திரன் நினைத்தால், இந்த செய்தி ஊ டகங்களைப் ப டிப்பது கு றித்து தமிழர்கள் சிந்திக்க வே ண்டும். சிங்க ளவர்கள் உதவக்கூடும் என்று அவர்கள் நி னைக்கிறார்கள்

இந்த செய்தி ஊடகங்கள், செய்தி நிருபர்கள் மற்றும் திரைக்கு பி ன்னால் இருக்கும் மற்றவர்களிடம், நாங்கள் எங்கள் குழந்தைகளையும் தாய்மார்களையும் சிறிய தொ கைக்கு வி ற்க வே ண்டாம் எ ன்று சொ ல்ல விரும்புகிறோம்.

த மிழி னமே, உங்கள் சிந்த னையை நீட்டுங்கள், தமிழர்கள் வடகிழக்கில் காக்க வேண்டும் என்பது ம ட்டுமல்ல, பா துகாப்பா ன மற்றும் பா துகாக்க ப்பட்ட நில த்தையும் கொ ண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை பெற முடியும் என்பதை பற்றி மூ ளைச்சல வை செய்யு ங்கள்.

இன்று, ஐயா நல்லதம்பியின் பெயரில், எங்கள் அர சியல் தீர்வைத் தீர்ப்பதற்கும் கா ணாமல் போன வர்க ளைக் க ண்டு பி டித்து நமது அரசியல் கை திக ளை வி டுவிப்ப தற்கும் அமெரிக்கா,

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியா உதவி பெற நாங்கள் ஒரு போதும் விலக மா ட்டோம் என்று
எங்கள் தா யகத்தில் உள்ள ஒ வ்வொரு தமிழர்களு க்கும் நாங்கள் உ றுதிய ளிக்கிறோம்.

பா து காப்பான மற்றும் பா துகா க்கப்பட்ட தாய கத்தை உ ருவாக்குவதால் , நாங்கள் எங்கள் நி லத்தைப் மீ ள பெற முடியும் மற்றும் சிங்கள ஆ க்கி ரமி ப்பிலிருந்து எம்மால் சுத ந்திரம் பெற முடியும்.தமிழர்களின் தா கம் ஒரு பாது காப்பான மற்றும் பா துகாக்கப்பட்ட தாயகம்.

hey