வடக்கு, கிழக்கும் பௌத்த பூமி – தமிழர்கள் பு லம்பு வதில் பயனில்லை என்கிறார் ஞானசாரர்வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் தமிழரின் தாயகம் அல்ல. இதுவும் பௌத்த – சிங்களவர்களின் பூ மிதான். அதாவது ஒ ட்டுமொத்த இலங்கையும் பௌத்த – சிங்கள நாடு.

தமிழர்கள் இதை உ ணர்ந்துகொள்ள வேண்டும். அதைவி டுத்துப் புலம்பிக்கொ ண்டிருப்பதில் எந்தப் பயனும் இ ல்லை” என பொ துபல சேனா அமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் க லகொ ட அத்தே ஞானசார தேரர் தெரிவித்தார்.

“வடக்கு, கிழக்கை நாம் பாதுகாக்க வேண்டுமெனில் இங்கு இ ரா ணுவத்தைத்தான் நி லைநிறுத்த வேண்டும்.

அவர்களின் நே ரடிக் க ண்கா ணிப்பில்தான் அனைத்துச் செயற்பாடுகளும் நடைபெறும்” எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது,

“ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவின் ஆட்சியை நாம் வரவேற்கின்றோம். பெரும்பான்மை பௌத்த – சிங்களவர்களின் வா க்குகளினாலேயே அ வர் நா ட்டின் த லைவாராகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.

இந்தநிலையில் அவரின் ஆட்சியை வி மர்சிப்பதற்குத் த மிழர்களுக்கு எந்த அரு கதை யும் இல்லை. நீதியின் வழியிலும், அரசமைப்பை ம தித்தும் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச செயற்படுகின்றார்.

இதை நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தொடர்பான உ யர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும் உ றுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தனிப் பௌத்த – சிங்களத் தலைவரை நாம் தெரிவு செய்தது போல் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும் தனிப் பௌத்த – சிங்கள பெரும்பான்மை அரசை நாம் நி றுவுவோம்.

எனவே, தமிழர்கள் விரும்பினால் எமது கொ ள்கைகளை ஏற்று எம்முடன் இணைந்து ப யணிக்கலாம்” – என்றார்.

hey