மு கக் க வசம் அ ணியாதவர்களுக்கு பொது போ க்குவரத்து சேவையில் பயணிக்க த டைமு கக் க வசம் அ ணியாதவர்களுக்கு பொது போக்குவரத்து சேவையில் பயணிப்பதற்கு இ டமளிக்கப்பட மாட்டாது என போ க்குவரத்து அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

அ த்தியவசியமற்ற பய ணங்களுக்காக பொது சே வையினை பயன்படுத்த வேண்டாம் எனவும் போ க்குவரத்து அமைச்சர் பொ து மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,

எதிர்வரும் தி;ங்கட்கிழமையில் இருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் வழமைக்கு திரும்பவுள்ளன. இதன்போது சு காதார ஆலோசனைகள் உரிய வகையில் அமுல்படுத்தப்படும்.

ஆ சனங்களின் எ ண்ணிக்கைக்கு அமைவாக பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது க ட்டாயமாகும். சகல பயணிகளும் மு கக் க வசம் அணிய வேண்டும் முகக் கவசம் அணியாதவர்களுக்கு பொ து போ க்குவரத்து சே வையில் பயணிப்பதற்கு இ டமளிக்கப்பட மா ட்டாது.

பஸ் மற்றும் ரயில்வே நிலையங்களில் கை க ழுவுவதற்கான வசதி ஏ ற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சகல பஸ் களிலும் ஆ சனங்களில், 50 வீதமான பய ணிகளுடன் பஸ் தனது பயணத்தை ஆ ரம்பிக்க வேண்டும்.

இதேவேளை, பாடசாலை ப ஸ்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணங்களுக்கு பய ன்படுத்தப்படும் பஸ்களை த ற்காலிகமாக பயணிகள் போ க்குவரத்திற்காக ப யன்படுத்துவதற்கு ந டவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பஸ்களை பதிவு செய்யும் வே லைத்திட்டம் ஆ ரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் போ க்குவரத்தில் ஈடு படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏ ற்படின் இந்த பஸகளை சே வையில் ஈடுபடுத்தப்படும் என்றார்.

hey