சு காதார வி திகளை மீ றும் பஸ் சா ரதிகள், ந டத்துனர்கள் கை து செ ய்யப்படுவர்சு காதார வி திகளை மீ றிச் செயற்படும் பஸ் சாரதிகள் மற்றும் பஸ் ந டத்துனர்கள் கை து செய்யப்படுவர் என எ ச்சரிக்கை வி டுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற்று ப ரவுகையை க ட்டுப்ப டுத்துவதற்கான பல்வேறு சு காதார ஆ லோசனை வழி காட்டல்கள் வ ழங்கப்பட்டுள்ளன.

பொதுப் போ க்குவரத்தில் ஈ டுபடும் போது இந்த வ ழிகாட்டல்களை மீ றிச் செயற்படுவதனால் கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற்று பர வக்கூடிய அ பா ய நி லைமை காணப்படுகின்றது என எ ச்சரி க்கை வி டுக்கப்பட்டுள்ளது.

பொ துப் போ க்குவரத்து சேவைகளில் சு காதார வி திமுறைகள் உரிய மு றையில் பி ன்பற்றபடவில்லை என கி டைக்கப்பெற்று ள்ள

மு றைப்பாடுகளைத் தொ டர்ந்து புதிய வ ழிகாட்டல்கள் வெ ளியிடப்பட்டுள்ளதாக சு காதார சே வைகள் ப ணிப்பாளர் நாயகம் டொக்டர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

பஸ் சாரதிகள் மற்றும் ந டத்து னர்கள் சமூக இ டைவெளியை க ருத்திற் கொ ள்ளாது செ யற்பட்டு வருவதாக மு றைப்பாடுகள் செ ய்யப்பட்டுள்ளன.

விதி மீ றல்க ளில் ஈ டுபடும் சா ரதிகள் மற்றும் ந டத்துனர்களை கை து செ ய்யுமாறு கா வல்து றையினருக்கு பணிப்புரை வி டுக்கப்பட்டுள்ளது.

hey