கட ல் ஊ டாக இலங்கைக்குள் கொ ரோ னா வை ர ஸ் ப ர வும் ஆ ப த்து! வி டுக்கப்பட்டுள்ள அ பா ய எ ச்ச ரிக்கைசமகாலத்தில் க டற்றொழில் நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் இலங்கை மீனவர்களினால் கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற்று ஏற்படும் அ பா யம் உ ள்ளதாக எ ச்ச ரிக்க ப்பட்டுள்ளது.

தற்போது இந்தியா மற்றும் மாலைதீவு ஆகிய நாடுகளில் கொ ரோ னா வை ரஸ் பர வ ல் மீ ண்டு ம் அ திகரித்துள்ளமையினால்

இ லங்கை மீனவ கி ராமங்களின் மக்க ளுக்கு ஆப த்து ஏற்ப ட்டுள்ளதாக பொ து சு கா தார ப ரி சோ தகர்கள் சங்க த்தின் த லைவர் உபுல் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார்.

நீர்கொழும்பில் இருந்து மன்னார் வரையிலான க டற்பகுதியில் ப டகு மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற மோ ச டிகள்

காரணமாக இ ந்திய பெ ருங்க டல் ஊடாக கொ ரோ னா வை ர ஸ் மீண்டும் சமூ கத்தி ற்குள் ப ர வு வதற்கான வா ய்ப்புகள் உள்ளதாக அவர் கு றிப்பிட்டுள்ளார்.

க டற்றொழில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் மீன வர்கள் க டல் ந டுவில், மீ ன் பரி மா ற்றம், க ஞ்சா, ஹெ ரோ யின் உட்பட சட்ட வி ரோ த பொ ருட்களை ப ரிமா றிக் கொ ள்வதனால் அ வர்களுக்கு இடையில் கொ ரோ னா பர வ ல் கூ டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

இதனால் கொ ரோ னா வின் இ ரண்டாவது அ லையில் இரு ந்து நா ட்டையும் மக்க ளையும் பா துகாப்பதற்கு பொ றுப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என அவர் பொது மக்க ளிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

hey