வவுனியாவில் கொ க்கு ஒன்றுடன் ப த்து வருட கா லமாக பா சமாக ப ழகிவரும் வவுனியா மீ னவர்வவுனியா நகரில் அமைந்துள்ள பெ ரியதொரு கு ளம்தான் குடி யிருப்புக் குளம் ஆகும்.

அந்தக் குளத்தில் ந ன்னீ ர் மீ ன்பி டி யில் பலர் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களில் ஒருவர்தான் தனி க்கொ டி சிவானந்தம் (பாபு ) என்பவர்.

இவர் இருபது வருடமாக அந்தக் குளத்தில் மீ ன்பி டியில் ஈ டுப ட்டு வரு கின்றார். அவருடன் கூ டவே தோ ணியில் ஒரு கொ க்கும் கடந்த பத்து வருட கா லமாக செல்வது அ திச யமான கா ட்சி யாக உள்ளது.

“நான் இ க்குடி யி ருப்புக் குள த்தில் இருபது வருடங்களாக மீ ன்பி டி த்து வ ருகின்றேன். கட ந்த பத்து வ ருடமாக இந்தக் கொ க்கு என்னுடனேயே தோ ணியில் வரு கின்றது. குள த்துக்குள்ளே நான் மீ ன்பி டிக்க இ றங்கு வதில் இருந்து தொ ழில் மு டிந்து க ரைக்கு வரும் வரை என் கூ டவே இ க்கொ க்கு வ ருகின்றது. இந்தக் கொ க்கு வேறு எவ ருடைய தோ ணியிலும் போ ய் அ மர்வதில்லை” எ ன்கிறார் சிவானந்தம்.

கு ளத்தில் மீ ன்பி டிக்க அவர் தோ ணியை எடுத்துக் கொ ண்டு செல்லும் போது, இவரைக் க ண்டதும் அ ந்தக் கொ க்கு பற ந்து வந்து அ வரது தோ ணியின் மு ன்ப க்கத்தில் அ மர்ந்து கொ ள்கிறது. அந்த மீன வர் போ டுகின்ற சின்ன சின்ன மீ ன்க ளை உண்டு கொ ண்டு அ வருடனேயே தோ ணியில் பய ணம் செய்கி றது அந்தக் கொ க்கு.

அந்தக் கு ளத்தில் பல மீ னவர்கள் தோ ணியில் மீ ன்பி டிக்கின்ற போ திலும் எங்கிருந்தோ வரு கின்ற ஒரு கொ க்கு காலை, மாலை வே ளை யில் அந்த மீ னவரோடு பய ணம் செ ய்வதுதான் அ பூ ர்வமானதாக இருக்கின்றது.

“என்னோடு இந்தக் கு டியி ருப்புக் குள த்தில் எவ்வ ளவோ பேர் தோ ணியில் மீன் பி டிக்கி றார்கள். நி றையக் கொ க்குகள் வருகின்றன.

அ வர்கள் போ டுகின்ற சின்ன மீ ன்க ளை உண்டு வி ட்டுப் போ ய் விடும். ஆனால் இந்த ஒரு கொ க்கு ம ட்டும் எனது தோ ணியில் எப்போ தும் இருக்கும்.

நான் மீ ன்பி டி த்து மு டிக்கும் வரை என்னுடனேயே இருந்து வி ட்டு நா ன் க ரைக்கு வ ந்ததும் ப றந்து போய் வி டும்” எ ன்கிறார் சி வானந்தம்.

இந்த அ திசய கொ க்கின் நட த்தையை இ ங்குள்ளவர்கள் வி யப்பா கவே நோ க்குகின்றனர்.

பி ராணி களின் வி நோ தமான நட த்தைகள் சி லவ ற்றைப் பு ரிந்து கொ ள்ளவே மு டியா து ள்ளதாக இ ங்குள்ளவர்கள் கூ றுகின்ற னர்.

பற வை களுக்கும் ம னிதர்க ளுக்குமான தொடர்பு அன்றைய கா லம் தொ ட்டு இன்று வரை தொ டர்ந்து வ ரு வதையே இ க்காட்சி பு ல ப்படு த்து வதாக அ வர்கள் கூ றுகி ன்றனர்.

Copy Thinakaran news

hey