கிளிநொச்சியிலும் கூ ட்ட மாக வந்து ப யிர்க ளை அ ழி க்கும் தி ண்ணை கு ருவிகள்கொ ரோ னா எனும் வை ரஸி டமிருந்து எமது நாட்டு மக்களை கா ப்பா ற்ற போ ரா டிக் கொண்டிருக்கும் வேளை யில் ஒருபுறம் பா லைவன வெ ட்டு க்கிளி விவ சாய நி லங்களை தா க்கி வருகின்றது.

இந்த வேளையில் தற்போது கிளிநொச்சியில் பூ நகரி பிரதேச செயலர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட மு க்கொ ம்பன் சின்ன பல்ல வராய ன்கட்டு பகு தியில் உள்ளே நெற்ப யிர்ச்செ ய்கை செய்யும் விவசாய்களின் நெ ற்கதி ர்களை தி ண்ணை குரு விகள் கூ ட்டம் கூட்ட மாக நெல் வ யல்களை நா சமா க்கி வ ருகி ன்றது.

இதன்போது கருத்து தெரிவித்த விவசாயிகள்,

அதிகாலை 05.30 மணியிலிருந்து மாலை 6 மணி வரை திண்ணை கு ருவிகளிடம் போ ரா டி வரு கின்றோம். அ திகாலை வயல் நி லங்களுக்கு செ ன்று ஓ சைகள், சத்த வெ டி கள் மூலம் இந்தக் கு ருவிகளை வி ரட்டி னாலும் அக ன்று செ ல்வ தில்லை என வி வசாயிகள் விச னம் தெ ரிவித்துள்ளார்கள்.

hey