மே மாத மி ன் ப ட்டியலில் மாற்றம்! மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி?ஏப்ரல் மாதத்தில் மின் க ட்டணப் ப ட்டியல் அதிகரிப்பு காரணமாக மக்கள் நெ ருக்கடிக்கு மு கங்கொடுத்தனர்.

இந்நிலையில் மே மாதத்தில் மக்களுக்கு இலங்கை மின்சார சபை நி வாரணம் ஒன்றை அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி மே மாத பட்டியலில் க ட்டணக்க ழிவு உ ள்ளடக்கப்பட்டு வழங்கப்படும் என்று மி ன்சார சபை தெரிவித்துள்ளது.

hey