வவுனியா – கனகராயன்குளம் பகுதியில் மோ ட்டா ர் கு ண்டு கள் மீ ட்புவவுனியா, கனகராயன்குளம் பகுதியில் 14 மோ ட்டார் கு ண்டுகள் வி சேட அ தி ரடிப் ப டை யினரால் நே ற்று மீட்கப்பட்டுள்ளது.

கனகராயன்குளம் பகுதியில் உள்ள கு றிசு ட்ட குள த்தை பு னரமைப்பு செய்வதற்கான வேலைகள் இட ம்பெற்று வருகின்றன.

இதன்போது வெ டி க்காத நி லையில் மோ ட்டார் கு ண்டு கள் கா ணப்படுவதை அ வதானித்த தி ருத்த ப ணியாளர்கள் கனகராயன்குளம் பொ லி ஸாருக்கு த கவல் வ ழங்கியுள்ளனர்.

ச ம்பவ இ டத்திற்கு செ ன்ற பொ லிசார் விசேட அ திரடிப் ப டையினரை வ ரவழைத்து சோ த னை செ ய்த போ து பு தை யுண்டு இரு ந்த 14 மோ ட்டார் கு ண்டு கள் க ண்டு ப்பிடி க்கப்பட்டுள்ளன.

அவற்றை மீ ட்ட அ தி ரடிப் ப டையினர் அ வ்விடத்தில் மே லும் ஆ யு தங்கள் இருக்கலாம் என்ற ச ந்தே கத்தில் நீதி மன்ற அனுமதி பெற்று தே டுத ல் ந டவ டிக்கையை மே ற்கொ ள்ளவுள்ளதாக தெ ரிவிக்கப்படுகிறது.

hey