வெ ட்டு க்கி ளிகளை அ டுத்து க ண்டுபி டிக்கப்பட்ட இ லட்சக்கணக்கான வ ண்ணத்துபூ ச் சிகள்பொலநறுவை, வெலிகந்த பகுதியில்ல இதுவரையில் இலங்கையில் அ டையாளம் கா ணப்படாத லட்ச கணக்கிலான வண்ணத்து பூச்சிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அந்த பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் க டும் சி ரமத் திற்குள்ளா கியுள்ளதாக கு றிப்பிடப்படுகின்றது.

இ வ்வாறு ல ட்ச க ணக்கிலான வண்ணத்து பூ ச்சுகள் ம ரங்கள் ம ற்றும் பயிர் செய்கைகள் மு ழுவதும் மூ டியுள்ளது. வெயில் பட ஆரம்பித்தவுடன் இந்த வ ண்ணத்துபூச்சிகள் மி ன்சார தூ ண்களை மு ழுமையாக மூ டிக்கொ ள்வதாக பிரதேச மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த வண்ணத்துபூச்சிகள் சி லவற்றை பி டித்த வி வசாயிகள் அதனை போ த்தல் ஒ ன்றுக்குள் போ ட்டு அது தொடர்பில் உ டனடியாக வி சாரணை ந டத்துமாறு அ திகாரிகளிடம் கே ட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

குருணாகல் மாவத்தகம பிரதேசத்தில் வெ ட்டுக்கி ளிகளால் ஏ ற்பட்ட சே தம் போ ன்று இந்த வ ண்ணத் துபூச் சிக ளினாலும் பா திப்பு ஏ ற்படுவத ற்கு மு ன்னர் அது தொ டர்பில் உ டன டியாக ப ரிசோ தனை ந டத் துமாறு விவ சாய து றை அ திகாரி களிடம் வி வசாயிகள் கே ட்டு க் கொண்டுள்ளனர்.

க றுப்பு மற்றும் வெ ள்ளை நி றத்திலான இந்த வ ண்ணத்து பூ ச்சிகள் ப யிர் செ ய்கைகளுக்கு பா தி ப்பை ஏ ற்படுத்த கூடிய சா த்தியங் கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

hey