சொந்த வாகனங்களில் பயணிக்கும் போது மு கக்க வசம் க ட்டாயமில்லைபொதுப்போக்குவரத்தில் பயணிக்கும் போதே முகக் க வசம் அணிவது க ட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியார் தங்களது சொந்த வாகனங்களில் பயணிக்கும் போது க ட்டாயமாக மு கக் கவசங்களை அ ணிய வே ண்டியதில்லை சு காதாரப் பி ரிவினரும் கா வல்து றையினரும் அறிவித்துள்ளனர்.

கொ ரோ னா வை ர ஸி லிருந்து தங்களை பா து காத்து க் கொ ள்ளும் நோ க் கில் இவ்வாறு மு கக் க வ சங்கள் அ ணியப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தனியார் வாகனங்களில் பயணிக்கும் போது நபர்கள் க ட்டா யமாக மு கக் க வசங்களை அணிய வே ண்டுமென்பதில்லை என சு காதார சேவை ப் பி ரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் டொ க்டர் பபா பலிஹவடன தெரிவித்துள்ளார்.

கு றிப்பாக கார் கள் மற்றும் வே ன்கள் உள்ளிட்ட சொந்த வா கனங்களில் பயணிக்கும் போது இவ்வாறு மு கக் க வ சங்களை அ ணிய வே ண்டிய க ட்டா யமி ல்லை என அவர் சு ட்டி க்காட்டியுள்ளார்.

கா வல்து றையினரும் இந்த வி டயத்தை உ றுதி செய்துள்ளனர் என்பது கு றிப்பிடத்தக்கது.எவ் வா றெனினும் பொ தும க்கள் டெக்ஸிகள், மு ச்சக்கர வண்டிகள் உள்ளிட்ட தனியா ர் வா கனங்களில் பயணிக்கும் போது மு கக் கவ சங்களை அணி ய வே ண்டியது கட்டாயம் என கா வல்து றையி னர் தெ ரி விக்கின்றனர்.

hey