வவுனியா-செட்டிகுளம் மக்களின் காணிகளுக்காக குரல்கொடுத்த வைத்திய காலாநிதி சிவமோகன்….வவுனியா செட்டிகுளம் பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட பொதுமக்களின் பல ஏக்கர் காணிகளை பிடித்து விவசாய நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்காக ப டையினர் வேலியிட்டுள்ளார்கள்

இதற்கு நடவடிக்கை எ டுக்காத வனவளப்பிரிவு தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கு உ ரித்தான காணிகளை அபிவிருத்தி செய்ய முற்படும் போது அவர்களுக்கு இ டையூறு செய்து நீதி மன்றங்கள் மூலம் வ ழக்குத் தொடுத்து வருவது எதற்காக

அப்படி எனில் இலங்கையின் நீதி படையினருக்கு ஒன்றாகவும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒன்றாகவும் உள்ளதா என்பதை உரியவர்கள் தெளிவு படுத்த வேண்டும்

இந்த விடயத்தில் தெரிய வருவது யாதெனில் வ னவளப்பிரிவானது தமிழ் மக்களின் கா ணிகளைப்பிடித்து ப டையினருக்கு வழங்கும் தரகு வேளையை செய்து வருக்கிறது
இது இன நல்லினக்கத்திற்கு ஆரோக்கியமான விடயம் அல்ல என்பதை சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்

தற்போது ப டையினரால் அ டாத்தாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் காணிகள் முழுவதும் பொதுமக்களின் பூர்வீக வாழ்விடங்கள் வன வளப்பிரிவினரின் ஒத்துழைப்போடு இவை ப டையினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது

இ ராணுவத்தினர் விவசாயம் தோட்டப்பயிர்ச் செய்வதானால் சிங்களப்பகுதிகளில் செய்யட்டும் தமிழர் நிலம் தமிழர்களுக்கு சொநடதமானது இங்கு தொழில் வாய்ப்பில்லாமல் தமிழ் மக்கள் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ப டையினர் எமது வளங்களை சுர ண்டிச் செல்ல அனுமதிக்க முடியாது

எனவே செட்டிகுளம் ஆண்டியா புளியங்குளத்தில் படையினர் அ பகரித்த காணிகளை உட னடியாக பொதுமக்களிடம் ஒப்ப டைக்க வேண்டும் என்றும் வைத்தியகலாநிதி சிவமோகன் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டார்

hey