கண்ணகை அம்மன் ஆலய வருடாந்த பொங்கல் உற்சவம் தொடர்பில் வெளியான தகவல்கற்கிடங்கு கண்ணகை அம்மன் ஆலய வருடாந்த பொங்கல் உற்சவம் தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கான விசேட அறிவித்தல் ஒன்றை ஆலய பரிபாலன சபையினர் விடுத்துள்ளனர்.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலகப் பிரிவுக்குட்பட்ட க ரி ப்பட் டமு றி ப்பு க ற் கி டங்கு கண்ணகை அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவம் எதிர்வரும் 1.6.2020 திங்கட்கிழமை இடம்பெற இருக்கின்றது.

அந்த வகையில் இந்த வருடாந்த பொங்கல் உற்சவம் தற்போது நா ட்டில் நி லவுகி ன்ற அ சாதாரண சூ ழ்நி லை மற்றும் த விர் க்க முடியாத கா ரணங்கள் கா ரணமாக விழா நடைபெற மாட்டாது.

அன்றைய தி னம் சா தா ரண பூசை வழிபாடுகழும் நடைபெற மாட்டாது என்பதனையும் அனைத்து அ டியா ர்களுக்கும் அறியத் தரு கின்றோம் என குறித்த அ றிவி த்தலி ல் தெரி விக்கப்பட்டுள்ளது

hey