கட்டுநாயக்க விமான நி லையத்தில் பி.சி.ஆ ர் ப ரி சோ த னை நிலை யம் அ மைக்க மு டிவு!கட் டுநா யக்க சர்வதேச விமான நி லைய த்தில் பி.சி.ஆர் ப ரிசோ த னை மத் திய நி லையமொ ன்றை ஸ் தாபி ப்பதற்கு தீ ர்மா னிக்கப்பட் டுள்ளது.

கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம் எ திர்வரும் ஓகஸ்ட் மாதம் முதலாம் திகதி மீ ளத் தி றக் கப்படவுள்ளது.

இதன்போது, பி.சி.ஆர் பரி சோ த னை ம த்திய நி லை யத்தை தி றப் பதற்கு தி ட்டமிடப் பட்டுள் ளதாக வி மா ன நி லை யங்கள் மற்றும் வி மா ன சே வைக ள் நி றுவனத்தின் உப தலைவர் ர ஜீவ் சூ ரியா ராச்சி தெ ரிவித்துள்ளார்.

இ தன டிப் படையில், சு காதா ர த ரப்பினரின் ஆ லோ சனைக் கமைய விமான நி லையத்தில் த னி யான பி ரிவொன்று ஸ் தாபிக்கப் படவுள்ளதாக வும் அவர் கு றிப்பிட்டுள்ளார்.

இதேவேளை, இலங்கையில் இரண்டாம் கட்ட கொ ரோ னா வை ர ஸ் பர வ லை த டு ப்பதற் காக ஐ ந்து பரி ந்து ரை களை அரச ம ருத்துவ அ திகா ரிகள் ச ங்கம் வி டுத்துள்ளது.

க டற் ப டை யின ர் மற் றும் வெ ளிநா ட்டவ ர்க ளிட மி ருந்து கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் று, ச மூ கத்திற் குள் பர வுவ தை த டுப்பதற் காக, தெ ளி வான மற் றும் தி றமை யான தி ட்டங்க ள் அவ சிய ம் எ ன அர ச ம ருத் துவ அ திகா ரிகள் ச ங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய, வெ ளிநாடு களில் இரு ந்து அழைத் துவர ப்ப டுப வர்கள் இல ங் கை க்குள் வ ந்தவுடன் கொ ரோ னா வை ர ஸ் சோ த னை யை மே ற்கொ ள்ளுமா று, அ ரச ம ருத் துவ அ திகா ரிகள் ச ங் கம் வேண் டு கோ ள் விடுத்துள்ளது.

இ ந்தநி லை யிலே யே கட்டு நாய க்க சர்வ தேச விமான நிலையத்தில், பி.சி.ஆர் ப ரி சோ தனை மத் திய நிலை யமொ ன் றை ஸ் தாபிப்ப தற்கு தீ ர்மா னிக்கப்பட்டுள்ளமை குறி ப்பிட த்தக்கது.

hey