பா லைவன வெ ட்டுக்கி ளிகள் இலங்கைக்கு ப டையெ டுக்கும் ஆ பத்து?வட இந்தியாவில் ப டையெடுத்துள்ள பா லைவன வெ ட்டுக்கிளிகளின் அ ச்சுறுத்தல் தொடர்பில் இலங்கை அதிகாரிகள் எ ச்சரிகையாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விவசாய திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் W.M.W.வீரகோன் இதனை கொழும்பு ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றிடம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த அரச திணைக்களங்களுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

வட இந்தியாவில் பெரும் தா க்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள பா லைவன வெ ட்டுக்கி ளிகள் தற்போது பாகிஸ்தானை நோக்கி ப டையெ டுத்துள்ளது.

இந்நிலையில், பா லைவன வெ ட்டு க்கிளி களின் தாக்கம் இலங்கையில் ஏற்பட கூடிய சா த்தியம் இருப்பதாக அவர் சு ட்டிக்கா ட்டியுள்ளார். இது குறித்து தொடர்ந்தும் பேசிய அவர்,

விவசாய அமைச்சு உள்ளிட்ட திணைக்களம் மிகுந்த எ ச்சரிக்கையுடன் இருக்கின்றது, அ ச்சுறுத்தலை ச மாளிக்க செயற்திட்டத்தை கொண்டு வர பணிக்குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூ ச்சியியல் வல்லுநர்கள், பயிர் வல்லுநர்கள் மற்றும் பி ராந்திய வே ளாண்மை இ யக்குநர்கள் அடங்கிய பணிக்குழு வி வசாயிகளுக்கு வி ழிப்பு ணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றது.

அவர்கள் தங்கள் வயல்களில் வெ ட்டுக்கிளிகளைக் க ண்டால் அ திகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்குமாறு அறிவுறுத்துவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

வெ ட்டு க்கிளி ப டையெ டுப்பை க ட்டுப்படுத்த தே வையான பூ ச்சி க்கொ ல்லிகள் மற்றும் இ ரசாயனங்களை அடையாளம் காணவும் பணிக்குழுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

எவ்வாறாயினும், தேவை ஏற்பட்டால் அவர்கள் பா துகாப்புப் ப டையினரின் உதவியையும் நா டுவார்கள்” என அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

hey