இலங்கையில் 3 கொ ரோ னா நோ யா ள ர்கள் ஆ ப த்தா ன நி லையில் அ தி தீவி ர சி கி ச்சை பி ரி வில் அனுமதிஇலங்கை யில் சி கி ச்சை பெற்று வரும் கொ ரோ னா நோ யா ளர்களில் மூன்று பேர் ஆ பத்தா ன நிலையில் அ திதீ விர சி கிச்சை பி ரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

குறித்த மூன்று கொ ரோ னா நோ யாள ர்களும் கு வைத் நாட்டில் இருந்து இல ங்கைக்கு வந்தவர்கள் என சு கா தார ப ணிப்பாளர் வை த்திய அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நப ர்களுக்கு கொ ரோ னா தொ ற்றி யுள்ள தாக இலங்கை வந்த பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட ப ரிசோ தனை யிலேயே உறுதி செய்யப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குறித்த மூ வருக்கான சி கி ச்சை தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருவதாக சு கா தார பணிப்பாளர் வை த்திய அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை இலங்கை யில் இதுவரை 1558 கொரோனா நோ யா ளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் பெ ருமளவானோர் கட ற்ப டை யினர் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் ஆவர்.

எனினும் இது வரை யான கா லப்பகுதியில் 754 பேர் முழுமையாக கு ண மடைந்து வீடு சென்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey