பே ஸ்புக் கா த லால் யா ழில் இளைஞனுக்கு நடந்த வி பரீதம்!கொக்குவில் பொற்பதி பகுதியில் இ ளைஞர் ஒருவரை வ ழிம றித்து தா க்கு த ல் நடத்த ப்பட்டுள்ளதாக கோ ப்பாய் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மு கப்பு த்தகத்தி னால் அ றி முகமா ன கா த லியை பா ர்க் க வ ந்த இ ளை ஞரை வ ழிம றித் தே இ த் தா க்குதல் ந டத்தப்பட்டுள்ளது.

தா க்கு த ல் நட த்திய கு ம் பல் அவரிடம் இருந்த கைத்தொலை பேசி மற்றும் ஒரு தொ கை ப ணத்தி னையும் பறி த்து ச் செ ன்று ள்ளனர்.

இ ளை ஞருடைய த லை யில் கா ய ம் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் சி கிச் சைக்காக யாழ்.போதனா வை த்திய சா லைக்கு அ னுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

சம் பவ இ டத்திற்கு விரை ந்த கோ ப்பாய் பொ லி ஸார் மேல திக வி சார ணை களை ஆ ரம்பித்துள்ளனர்.

hey