வவுனியாவில் கா தல் வி வகா ரத்தினால் வா ள்வெ ட்டு உ ட்ப ட இ ரு ச ம்ப வங்க ளில் மூ வர் வை த் தியசாலை யில்வவுனியாவில் இன்று (29) மாலை இடம்பெற்ற இருவேறு க த் தி கு த்து சம்பவங்களில் இரண்டு பெண்கள் உட்பட மூன்று பேர் ப டுகா யமடை ந்து வவுனியா வை த் திய சாலையில் அ னு மதிக்க ப்பட்டுள்ளனர்.

கா தல் வி வ காரம் கா ரண மாக க ற் பகபுரம் ப கு தியில் இ ட ம்பெற் ற வா ள் வெ ட்டு ச ம் பவ த்தில் ஆண் ஒருவரும், பெண் ஒருவ ரும் ப டு கா மடை ந்துள்ளதுடன், அல கல் லு பகுதியில் இடம்பெற்ற க த் திகு த்து சம் பவத் தில் பெண் ஒ ரு வர் படு காய மடைந்த நிலையில் வவுனியா வைத்தியசாலையின் விபத்து பிரிவில் அனு மதிக் கப்பட்டுள்ளார்.

குறி த்த ச ம்பவ ங்கள் தொடர் பாக வவு னியா பொ லிசார் வி சார ணை களை மு ன்னெ டுத்து ள்ளனர்.

hey