வவுனியாவில் உணவகங்கள் தொடர்பில் தொடரும் ச ர்ச்சை கள்…நேற்றைய தினம் சி க்கிய உணவகங்கள்வவுனியா நகரப்பகுதியில் பொது சு காதார ப ரிசோ தகர்கள் நேற்றையதினம் (28.05.2020) மாலை 6.30 மணி தொடக்கம் 7.30 மணிவரையிலான காலப்பகுதியில் உணவகங்கள் , ம துபா னசாலைகள் மீது தி டீர் சோ தனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

கோ வி ட் -19 வை ரஸ் தா க்கம் காரணமாக பல்வேறு நி பந்தனைகள் அடிப்படையில் உண வகங்கள் , வர்த்தக நிலையங்களை திறப்பதற்கு வவுனியா பொது சு காதார ப ரிசோத கர்கள் இனக்கம் தெரிவித்திருந்தனர்.

இந் நிலையில் யூட் பிரீஸ் (சு காதார வை த்திய அதிகாரி) , பொது சு காதார ப ரிசோ தகர்களான வோல்டயன் , எர்சன் றோய் மற்றும் பொலிஸார் அ டங்கிய குழுவினர் நேற்று மாலை வவுனியா நகரப்பகுதிகளில் உள்ள உணவகங்கள் , ம துபா னசாலைகளுக்கு தி டிர் வி ஜயம் மேற்கொண்டிருந்தனர்.

இதன் போது உ ணவகங்களுக்கு வருகை தருகின்ற வாடிக்கையாளர் கை சு த்தம் செய்வதில்லை , கூட்டாக இருந்து உ ணவருந்துவது , மருத்துவசான்றிதழ் இன்றி ப ணியாளர்கள் காணப்பட்டமை , காலவதியான உணவுப்பொருட்கள் , முகக்கவசம் சீ ராக அ ணியாமை போன்ற பல்வேறு கு ற்றச்செ யல்களை பார்வை யிட்ட அக்குழுவினர் குறித்த உணவகங்களுக்கு எதி ராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்குறிய நடவடிக்கையினை முன்னெடுத்து வருவதுடன் சில உணவகங்களுக்கு எ ச்ச ரிக்கையும் வழங்கினார்கள்

கோ வி ட் -19 வை ர ஸ் தாக்கத்திலிருந்து மக்களை கா ப்பாற்றுவதற்காக கடமை நேரம் தவிர்ந்து மாலை (6.30மணி தொடக்கம் 7.30மணி வரையிலான) காலப்பகுதியில் சேவையாற்றும் இவர்கள் சமூகத்தின் ஹீ ரோக்கள் ஆவார்கள்

hey