சற்றுமுன் வவுனியாவில் 35 லீற்றர் க சி ப்பு ஸ் பி றிட் மீ ட்பு: ஒருவர் கை துவவுனியா, கோவில்புதுக்குளம் பகுதியில் 35000 மில்லி லீற்றர் க சிப் பு ஸ் பி றிட் பி ராந்திய போ தை ஒ ழி ப்பு பி ரிவு பொ லிசாரால் இன்று கை ப்பற்ற ப்பட்டுள்ளது.

வவுனியா, பிராந்திய போ தை ஒ ழிப்பு பி ரிவு பொ லிசா ருக்கு கி டைத்த த க வலையடுத்து வன்னி பி ராந்திய பிரதி பொலிஸ்மா அதிபர் தம்மிக பிரியந்த அவர்களின் வ ழிகாட்டலில் பி ராந்திய போ தை ஒ ழிப்பு பி ரிவு பொ லிஸ் பொ றுப்பதிகாரி வி.என்.மாரசிங்க தலைமையில், உப பொலிஸ் எஸ்.பி.சுபசிங்க, சார்ஜன்ட் (35885) ஜயந்த, கொன்ரபிள்களான (82663) பிரசாத், (85081) லலித், (37760) சமீதரன், (80721) நளிந்த தலைமையிலான பொலிஸ் குழுவினர் கோ வில்புதுக்குளம் 7 ஆம் ஒழுங்கையில் உள்ள வீடு ஒன்றினை சோ தனை செய்த போது வி ற்பனைக்கு தயா ராக இருந்த 35000 மில்லி லீற்றர் க சிப்பு ஸ் பி றிட் க ண்டுபிடி க்கப்பட்டதுடன், அது பொ லிசாரால் மீ ட்கப்பட்டது.

இதனை உ ட மையில் வை த்திருந்த கு ற் றச்சா ட்டில் குறித்த வீட்டில் வசித்த 56 வயதுடைய நபர் ஒருவர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், மேலதிக வி சார ணைகளின் பின் நீ திமன்றில் மு ற்படுத்த நடவடிக்கை எ டுக்கப்ப ட்டுள்ளதாகவும் பொ லிசார் மேலும் தெரிவித்தனர்.

hey