மட்டக்களப்பில் சிறுமியை து ஷ்பி ரயோ கத் திற்குட் படுத்திய 14 வயது சிறுவன் கை துமட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் 14 வயது சி றுமியை பா லி யல் து ஷ் பி ரயோ கத்திற்குட்படுத்திய 14 வயது சிறுவன் ஒருவனை நே ற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கை து செய்துள்ளதாகவும் சி றுமியை வை த் தியசாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வா ழைச்சேனை பொ லிஸார் தெரிவித்தனர்.

குறித்த பிரதேசத்திலுள்ள மருமகள் மு றையிலான சி றுமி யை அதே பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 14 சிறுவன் கா த லித்து வ ந்துள்ளதாகவும், ச ம்பவதினமான சனிக்கிழமை பகல் 12 மணியளவில் கிரான்வேம்பு பகுதியிலுள்ள சிறுவனின் சகோரனின் வீ ட்டி ற்கு சி றுமியை அழைத்துச் சென்று அங்கு பா லி யல் து ஷ் பிர யோ கம் செய்துள்ளதாக பொ லி சாரின் ஆரம்ப வி சா ரணையில் தெரி யவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து, குறித்த சி று மி உற வினரிடம் தெ ரிவி த்ததையடுத்து கா வல் நிலை யத்தில் நேற் று ஞாயி ற்றுக்கிழமை மு றை ப்பாடு செய்துள்ள நிலையில், குறித்த சிறுவனை பொ லி ஸார் கை து செய்ததுட ன் பா திக் கப்பட்ட சி று மியை வை த்தி யசாலையில் அ னு மதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கை துசெய் யப்பட்ட சி றுவ னை நீ தி மன்றில் ஆ ஜர்படுத்த நடவடிக்கை எ டுக்கப்பட்டுள்ளதாக பொ லிஸார் தெரிவித்தனர்.

hey