ச டுதியாக அ திகரிக்கும் கொ ரோ னா வால் நி லை த டுமா றும் ஸ்ரீலங்கா!ஸ்ரீலங்காவில் மேலும் 07 பே ருக்கு கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் று உ றுதி யாகிய நிலையில் மொத்த நோ யா ளிகளின் எண்ணிக்கை 1,148 ஆக அ தி கரித்துள்ளது.

குவைத் நாட்டில் இருந்து நாடு திரும்பிய 07 பேருக்கே தொ ற் று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தொ ற்றி லிருந்து கு ண மடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 695 ஆக அ திகரித்துள்ளது.

ஏற்கனவே 674 பேர் கு ண மடைந்திருந்த நிலையில் சற்று முன்னர் மேலும் 21 பேர் கு ண மடைந்து வீடு தி ரும்பியுள்ளனர்.

இவர்களில் 20 பேர் கடற்படையினர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய கொ ரோ னா தொ ற் றில் இருந்து கு ணம டைந்த க டற் ப டை யினரின் எண்ணிக்கை 313 ஆக உ யர்வடைந்துள்ள நிலையில்,

கொ ரோ னா தொ ற் று உ று தி யாகியவர்களில் 444 பேர் தொடர்ந்தும் வை த்தி யசாலைகளில் சி கி ச்சை பெ ற்று வரு கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey