கொழும்பில் வசிக்கும் மக்களுக்கான மகிழ்ச்சியான செய்தி…! வழங்கப்பட்டது அனுமதிகொழும்பு மாநகர சபைக்குட்பட்ட அதிகார பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சுற்றுலா சபையின் அனுமதி பெற்ற வி ருந்தகங்கள், உணவகங்கள் மற்றும் சி ற்றுண்டிசாலைகளை நாளை முதல் தி றப்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கொழும்பு மாநகர சபை தெரிவித்துள்ளது.

க டும் சு காதார நிப ந்தனைகளின் கீழ் அவற்றை திறப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கொழும்பு மாநகர சபையின் வைத்திய அதிகாரி ருவான் விஜயமுனி தெரிவித்துள்ளார்.

சுற்றுலா சபையில் ப திவுசெய்யப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வி ருந்தகங்கள், உணவகங்கள் என்பனவற்றில் அ ங்கேயே வைத்து உணவுகளை உட்கொள்வதற்கு சு காதார சேவைகள் பணிப்பாளரினால் அ னுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும், சு காதார அ மைச்சு ம ற்றும் சு ற்றுலா ச பை என் பனவற்றினால் வி திக்கப்பட்டுள்ள நி பந்தனைகளை கடு மையாக பின்பற்றுமாறு விருந்தகங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, த ங்களின் வா டிக் கை யாள ர்களு க்காக வ ழ மையாக ஏ ற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ஆசனங்களின் எண்ணிக்கைக்கு 50 வீதமோ அல்லது அதற்கு குறைவான அளவில் ஆசனங்கள் சமூக இடைவெளியுடன் ஏற்பாடு செய்யப்படல் வேண்டும்.

கைகளை கழு வுதல் மற்றும் தொ ற்று நீ க்கு வதற்கான தி ரவத்தை பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கொ வி ட்-19 த டு ப்பு ஒ ழுங்குவி திகளுக்கு அமைய இந்த செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க ஆ லோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ந டவடிக்கைகளை க ண்கா ணிப்பதற்கு நாளைய தினம் கொழும்பில் ஆறு கு ழுக்கள் க டமைகளில் ஈடு படுத்தப்படவுள்ளதாக கொழும்பு மாநகர சபையின் வை த்திய அதிகாரி ருவான் விஜயமுனி தெரிவித்துள்ளார்.

hey