அ திக வேக த்தில் ஒ ற்றை சி ல்லில் மோ ட்டா ர்சை க்கி ளை செ லுத்தியதால் நேர்ந்த வி பரீதம்: இளம் கு டும் பஸ்தர் ப லிஹட்டன் பொலிஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட டன்பார் பகுதியில் இன்று பகல் இடம்பெற்ற திடீர் விபத்தில் நபரொருவர் பரிதாபகரமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

ஓ ட்ட ப ந் தயத்துக்காக ப யன்படுத்தப்படும் மோட்டா ர்சை க்கிளை தனது வீட்டுக்கு மு ன்னால் செ லுத்திக் கொ ண்டிருக் கையில் இந்த வி பத்து நே ர்ந்துள்ளது.

அ திக வே க த்தில் ‘ஒற்றை சி ல்லை பயன்படுத்தி’ மோ ட்டார்சை க்கிள் செ லுப்பட்டுள்ளதால் வே கக்க ட்டுப் பாட் டை இ ழந்து வீ ட்டு கட வையில் மோ தி இந் த வி ப த்து இடம்பெற்றுள்ளது.

டன்பார் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம் குடும்பஸ்தரான (30 வயது) புத்திக பிரசாத் என்பவரே இவ்வாறு உ யிரிழந் துள்ளார்.

உ யி ரிழ ந்தவரின் ச டல ம் டிக்கோயா, கிளங்கன் வை த் தியசாலையில் ச ட லம் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பி ரே த பரி சோ தனையின் பி ன்னர் உற வினர்களிடம் கை ய ளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வி ப த்து தொ ட ர்பில் ஹட்டன் பொ லிஸார் மே லதிக வி சாரணை களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey