நாடு முழுதும் கு விக்கப்பட்டுள்ள இரா ணுவம் : இது நாட்டுக்கு நல்லதல்லஅன்று வடக்கில் இ ராணுவ ஆட்சி நடத்திய ராஜபக்ஸ அரசு இன்று நாடு முழுதும் நட த்துவதாக முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பில் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர்,

கடந்த ஆட்சியில் ராஜபக்ஸ அரசு வடக்கில் கொ டூர ஆட்சி செ ய்தது. இதனால் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பா ரிய வி ரிசலை ஏற்ப டுத்தியது.

சர்வதேச ஆ தரவையும் இந்த அரசு இழ ந்தது. ஆகவே 2015இல் இந்த அரசு க வி ழ்ந்தது.

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் ஓ ரணியில் நின்று ராஜபக்ஸவுக்கு எ திராக வா க்களித்தனர்.

இந்த நிலையில் 2019ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ஆ ட்சிக்கு வந்துள்ள ராஜபக்ஸ அரசு நாடு முழுதும் இ ரா ணுவத்தை நி றுத்தியுள்ளது.

கோட்டாபய ராஜபக்ஸவுக்கு நெ ருக்கமான இரா ணுவ அதிகாரிகள் பதவிகளில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இது நாட்டுக்கும், சர்வதேசத்தின் பார்வைக்கும் நல்ல தல்ல.

ஆகவே மக்களை ஏ மாற்றும் இந்த அரசாங்கத்தை நாடாளுமன்ற தேர்த லில் தோ ற்கடி க்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

hey