ம.னைவியுடன் க.ள்.ள.க்கா.தலில் இருந்த இ.ளைஞர் : நே.ரடியாக கண்ட கணவன் இறுதியில் நடந்தது என்ன…?இந்தியாவில் ம னைவியுடன் ஒ ன்றாக இ ருந்த கா தலனை, செருப்பு மாலை போட்டு நி.ர்.வா.ண.மா.க க ணவர் ஊ ர்வலமாக அ ழைத்துச் செ ன்ற ச.ம்பவம் ப.ர.ப.ர.ப்.பை ஏ ற்படுத்தியு ள்ளது.’

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பக்ஹர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரத்தோர். இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தேசிய வேலை வாய்ப்பு மையத்தில் பணிபுரியும் தி ருமணமான பெ ண் ஒ ருவருக்கும் ப ழக்கம் ஏ ற்பட்டுள்ளது.

இவர்களின் ப ழக்கம் நா ளைடைவில் நெ ருங்கி ப ழகி அ ளவிற்கும் இருந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இருவரும் அ டிக்கடி ச ந்தித்து வந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த ச னிக்கிழமை அ ந்த பெ ண்ணிற்கு வீட்டிற்குச் சென்ற ரத்தோர் அந்த பெ ண்ணின் வீ ட்டிற்குச் செ ன்று அவருக்குக் கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக செல்போன் ஒன்றை வாங்கி கொடுத்துள்ளார்.

அதன் பின், இருவரும் ஒ ன்றாக இ ருந்துள்ளனர். அ ப்பொழுது எ திர்பாராத விதமாக அந்த பெ ண்ணின் க ணவன் வீட்டிற்கு வர இருவரும் இந்த நிலையில் இ ருப்பதைக் க ண்டு கடும் அ.திர்ச்சி யடைந்து.ள்ளார்.

இதையடுத்து, அந்த பெ ண்ணின் க ணவருக்கும் ரத்தோருக்குமிடையே வா.க்குவா.தம் ஏ ற்பட, அ ந்த பெ ண்ணின் க ணவர் ரத்தோரை எ.ச்.ச.ரி.த்.து வி ட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பியுள்ளார்.

ம றுநாள் அ ந்த பெ ண்ணின் க ணவரின் ந ண்பர்கள் சி லர் ரத்தோரை பி.டி.த்.து அ.வ.ரை அ.டி.த்.து அ வருக்குச் செ ருப்பு மா லை அ ணிவித்து நி.ர்.வா.ண.மா.க்.கி அ ந்த கி ராமம் மு ழுவதும் ஊ ர்வலமாகக் கூ.ட்டிச் செ.ன்றுள்ளனர்.

இ தனால் இ ந்த பி.ர.ச்.ச.னை வி ஸ்வரூபம் எ டுத்தது. கி ராமம் மு ழுவதும் இந்த பி.ர.ச்.ச.னை கு றித்து தெ ரியவந்த நி லையில் ரத்தோர் அ ளித்த பு.கா.ரி.ன் பே ரில் 9 பேர் மீது வ ழக்குப்ப திவு செ ய்யப்பட்டு 8 பேர் கை து செ.ய்யப்பட்டனர்.

hey