மாவட்ட ரீதியில் சாதனை ப டைத்த முல்லைத்தீவு மாணவன் ப ரி தா ப மாக ப லிமு ல்லை த்தீவு – பு துக் குடியிருப்பு பொ லிஸ் பி ரி வுக்குட்பட்ட மருதமடு குள த்தில் கு ளிக்கச் சென்ற இளைஞர் ஒருவர் நீரில் மூழ்கி ப ரிதா பமாக உ யி ரிழந்துள்ளார்.

இன்று மா லை இந்த ச ம் பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.

உ யி ரி ழந்த மா ணவன் முதலாம் வ ட்டாரம் கைவேலி புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த 20 வயதுடைய பிர தீப்குமார் வ ளர்சிகன் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மேலும் குறித்த மாணவன் புதுக்குடியிருப்பு ம த்தியகல்லூரியில் உயதரப்பரீட்சை 2019 வர்த்தகப்பிரிவில் மாவட்ட ரீ தியில் மூ ன்றாம் இ டம் பி டித்து சா தனை ப டைத்துள்ளார் எனவும் அறியமுடிகின்றது.

சம்பவ இட த்திற் குச் செ ன்ற புது க்கு டியி ருப்பு பொ லிஸார் விசா ர ணைக ளை மு ன்னெ டுத்து வருகின்றனர்.

hey