மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போ க்குவரத்திற்கு அனுமதி….!மே 26 ஆம் திகதி முதல் கொழும்பு மற்றும் கம்பஹா மாவட்டங்கள் த விர்ந்த ஏனைய 23 மாவட்டங்களிலும் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போ க்குவரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படும்.

ஊ ரடங்கு உ த்தரவு குறித்த புதிய அறி வித்தல் ஜனாதிபதி ஊ டகப்பிரிவினால் இன்று பிற்பகல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, நாளை (24) மற்றும் நாளை மறுதினம் (25) ஆகிய இரு நாட்களிலும் நாடளாவிய ரீ தியில் ஊர டங்கு அ முலில் இருக்கும்.

அத்துடன், மே 26 ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை முதல், நாடளாவிய ரீதியில் இரவு 10 மணி முதல் அதிகாலை 4 மணிவரை மாத்திரமே ஊ டரங்கு அ முலில் இருக்கும்.

அதாவது, நாடளாவிய ரீதியில், அதிகாலை 4 மணிமுதல் இரவு 10 மணிவரை ஊ ரடங்கு தள ர்த்தப்பட்டிருக்கும்.

ம று அறி வித்தல் வரை தினசரி இந்த நடைமுறை அ முலில் இ ருக்கும்.

hey