சற்று முன் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் எ ரிபொ ருள் விலை குறைப்புலங்கா IOC நிறுவனத்தினால் எரிபொருள் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று நள்ளிரவு முதல் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் எ ரிபொ ருள் விலை குறைப்பட்டுள்ளது.

லங்கா IOC நிறுவனத்தின் ஒக்டேன் 92 ரக பெட்ரோல் லீற்றர் ஒன்று 5 ரூபாயில் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.

கடந்த வாரம் ஒரு லீற்றர் பெட்ரோலின் விலையை 5 ரூபாயினால் அ திகரிக்க லங்கா IOC நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey