காதல் திருமணம் செ.ய்.து கொ.ண்.ட த ம் பதி கு.ழ.ந்.தை இ.ல்.லா.த ஏ.க்.க.த்.தில் வி.ஷ.ம் கு.டி.த்.து.த் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து.கொ.ண்ட சோ.க.மா.ன ச.ம்.பவம்நாகர்கோவிலில்……..

நாகர்கோவிலில் காதல் திருமணம் செ.ய்.து கொ.ண்.ட த ம் பதி கு.ழ.ந்.தை இ.ல்.லா.த ஏ.க்.க.த்.தில் வி.ஷ.ம் கு.டி.த்.து.த் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து.கொ.ண்ட சோ.க.மா.ன ச.ம்.பவம் ந ட ந்துள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ம காவை கு ண் டம் சிசிடிவி பொருத்தும் பணி செ ய் துவ ரு கிறார். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கரிசூல்தால் என்பவரைக் கா த லித் துத் தி ரு மண ம் செ.ய்.து.கொ.ண்.டார். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக, கா த ல் தம்பதியர் குமரி மாவட்டம், கோட்டார் பகுதியில் உள்ள பைத்துல்மால் நகர் பகுதியில் வசித்து வந்தனர். கா த ல் த ம்ப தி யர் இ ரு வரு ம் மகி ழ் ச் சி யுட ன் வாழ் ந் துவ ந் தா லும், இ வ ர்க ளு க்குக் கு.ழ.ந்.தைப் பே.று இ.ல்லை.

அதனால், கு.ழ.ந்.தை பா க் கி யம் வேண்டிப் பல கோவில்களுக்குச் சென்று வழிபட்டனர். ம க ப்பேறு ம ரு த்து வ ம னைக ளு க்கும் சென்று சி.கி.ச்.சை பெற்றுவந்தனர். ஆனாலும், கு ழ ந்தை பிற க் கா ததா ல் இரு வ ரும் ச மீ ப கா லமா க வே ம.ன வே.த.னை.யில் இ.ரு.ந்.ததாகக் கூ ற ப்ப டுகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்றிரவு வ ழக் கம் போலத் தூ ங்க ச் சென்ற க ண வன் – ம னை வி வி டி ந்து வெ.கு.நேரம் ஆகியும் கதவைத் தி.ற.க்.க.வி.ல்லை. அதனால், ச.ந்.தே.கம் அ டை ந்த அக் க ம் ப க்கத்தினர் க தவை த் திறந்து உள்ளே சென்று பார்த்தனர். அப்போது தம்பதியர் இ.ரு.வ.ரு.ம் ப.டு.த்த ப.டு.க்.கை.யிலே.யே இ.ற.ந்.து கி.ட.ந்.தனர். அ வ ர்க ளு க்கு அ ரு கே கி டந் த வி ஷ பா ட் டில் க ள் மூ லம் இ ரு வ ரும் வி.ஷ.ம் கு.டி.த்து இ.ற.ந்.த.து தெ.ரி.ய.வ.ந்.தது.

இதுகுறித்து, அ க் க ம்ப க் க த் தினர் கோ.ட்.டா.று கா.வ.ல் நி.லை.ய.த்.தி.ற்குத் த க வல் தெ ரி வி த்தனர். உ ட னே, ச.ம்.ப.வ இ.ட.த்.து.க்.கு வி.ரை.ந்து வ.ந்.த போ.லீ.சார் இ.ரு.வ.ரது உ.ட.லை.யும் மீ.ட்.டு பி.ரே.த ப ரி சோ தனை க் காக ஆசாரி பள்ளம் அ ர சு ம ரு த் து வக் க ல்லூரி ம ரு த் துவ ம னை க்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இந்த ச ம் ப வ ம் கு றித் து போ லீ சா ர் வ.ழ.க்.கு.ப் ப தி வு செ ய் து வி சா ர ணை மே ற் கொ ண்டு ள் ளனர்.

கு.ழ.ந்.தை இ ல் லா த து ய ரி ல், கா த லி த்து ம கி ழ் ச்சியுடன் வா ழ் ந் த த.ம்.ப.தியர் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து.கொ.ண்.ட ச.ம்.ப.வ.ம் சோ.க.த்.தை ஏ.ற்.ப.டு.த்.தி.யு.ள்.ள.து.

hey