தந்தையின் போ னில் இ ருந்த வீ டியோ : இர ண்டாகிய கு டும்பம் : என்ன வீடியோ பார்த் தார் தெரியுமா…?இந்தியாவில்……..

இந்தியாவில் தந்தையிடம் இருந்து ஒன்லைன் வகுப்புகளுக்காக செல்போனை வாங்கிய ஒரு மா ண வி, அதில் இருந்த த ந் தையின் அ ந் தரங்க காணொளி கண்டு அ தி ர்ச் சி யடை ந் துள்ளார். இந்தியாவின் கர்நாடக மா நி லம் மாண்டியா பகுதியை சேர்ந்தவர் 48 வயதான அந்த நபர். தி ரு மணம் முடித்து ம னை வி மற் றும் இ ரு ம க ள்க ளு டன் வ சி த்து வ ந் துள்ளார்.

ச ம்ப வ த் த ன்று அந்த நபரின் ஒரு ம க ள் ஒ ன் லைன் வகுப்புக்காக தனது தந்தையிடம் இருந்து செல்போனை வா ங் கியு ள்ளார். ஒன்லைன் வகுப்புகள் மு டிந் த பி ன்ன ர், த ந் தையின் மொபைலில் உள்ள பு கைப் ப டம் மற்றும் வீடியோக்களை பார்த்துள்ளார்.

அப்போது அதில் ஒரு வீடியோவை க ண் ட மா ண விக் கு பே ர தி ர்ச் சி கா த்தி ரு ந்தது. அந்த வீடியோவில் மா ண வியி ன் தந்தை, அவரது உ ற வுக் கா ர பெ ண் ணுட ன் உ ல்லா ச ம் அ னு பவி க் கும் கா ட்சி க ள் இ ருந் த ன.

இ தை பா ர்த் ததும் ப த றிபோ ன மா ண வி உ ட னடி யாக செ ல் போனை எ டு த்து சென்று தனது தாயிடம் அ த னை கா ண் பித் துள்ளார்.

இதை பார்த்து அ தி ர்ச் சி யான மா ண வியி ன் தா ய் ச ம் பவ ம் கு றி த்து க ணவ ரி டம் வி சா ரித் து ள்ளார். ஆனால் அவர் மு றையா க பதில் அ ளி க் காம ல் ம ழுப் ப வே, இருவருக்கும் இ டை யே த கரா று ஏ ற் பட் டு ள் ளது.

இதில் ஆ த் திர ம் அ டைந்த அந்த பெ ண் மாண்டியா கா வ ல் நி லை யத்திலும், அங்குள்ள மகளிர் அமைப்பிலும் பு கா ர் அ ளி த்துள்ளார்.

அதன்பேரில் பொ லி சார் க ண வன் , ம னை வி 2 பே ரை யும் அ ழைத் து ச ம ர ச பே ச் சு வா ர்த் தை நடத்தினர். அதில் உ ட ன் பாடு எ ட் டா த நி லை யி ல், க ண வ ரி ன் செ ய லு க்கு வ ழ க் கு ப்ப தி ய மு டி யா து எ ன வும்,

தகவல் தொழில்நுட்பத்தை த வ றா க பயன்படுத்தியதற்காக வ ழ க் கு ப தி யலா ம் என பொ லி சா ர் கூ றி யு ள்ள னர். இருப்பினும் அந்த பெண் தொ ட ர் ந் து பி டி வாத மா க க ண வர் மீ து ந ட வ டி க்கை எ டு க் க வ லி யு று த்தி வ ரு வ தாக கூறப்படுகிறது.

hey