த_ற்_கொ_லை செய்து கொண்ட சித்ராவிற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் ந_டந்த_தா…? வெ_ளி_யாகிய தகவல்த_ற்_கொ_லை செய்து கொண்ட சி_த்ரா_வுக்கு_ இர_ண்டு மா_தத்துக்கு முன்_னரே பதிவு தி_ருமணம் நடந்தது தெரியவந்துள்ளது.

சீ_ரி_யல் நடி_கை சி_த்ரா சென்னையில் உள்ள ஹொ_ட்_ட_லில் தூ_க்கி_ட்டு த_ற்_கொ_லை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
அ_வருக்_கு_ம் ஹே_மந்த் என்பவருக்கும் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் திருமண நி_ச்_சய_தா_ர்த்தம் நடந்தது.

இ__தை_ய_டுத்து இருவரும் த_னியார் ஹொ_ட்டலில் சே_ர்ந்து த_ங்கிய போதே இந்த ச_ம்_ப_வம் நடந்துள்ளது.

சி_த்ரா_வுக்கு இனி தான் தி_ரும_ணம் நட_க்கவி_ரு_ந்தது என ப_லரு_ம் நி_னை_த்திருந்த வே_ளையி_ல் அவருக்கு ஏ_ற்கனவே திருமணம் நட_ந்தது அ_ம்_ப_லமா__கி_யுள்_ளது. அதன்படி 2 மா_தத்திற்கு முன்பாக பதிவு தி_ரு_மணம் செ_ய்_து_ள்ளார் சித்ரா

இதை தொடர்ந்து இந்த வ_ழ_க்_கை த_ற்போது ஆர்டிஓ வி_சா_ரி_த்து வ_ருகி_ன்றனர்.
அதாவது மு_கப்_பேர் மே_ற்கு கோட்_டாட்சியர் வி__சா_ரணை ந_டத்த _உ_ள்_ளார் என த_கவல் வெ_ளியா_கியுள்ளது.

hey