யாழில் இடம்பெற்ற ப த ற வை க்கும் ச ம்ப வம் ! பி றந் த சி சு வை ம ல சல கூ டக் கு ழி க்குள் போ ட்ட தாய்யாழ்ப்பாணம் புத்தூரில் பி ற ந்த சி சு வை வீட்டு ம லச லகூ டக் கு ழிக் குள் போட்ட தாயாரை அச்சுவேலிப் பொ லிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தச் சம்பவம் புத்தூர் கிழக்கு விக்னேஸ்வரா வீதியில் இன்று மாலை இடம்பெற்றது.

ச ம்ப வம் தொடர்பில் தெரியவருகையில்,

கடந்த நான்கு நாள்களுக்கு முன்னர் அப் பெண்ணுக்கு சி சு பி றந்து ள்ள நி லையில் சி சு வை வீட்டில் பு திதா க அமைக்கப்பட்டுள்ள ம லசல கூ டத்தின் கு ழி க்குள் தாயார் போட்டுள்ளார்.

நான்கு நாள்கள் ஆகிய நிலையில் சி சு வின் உ ட ல் அ ழு கி, து ர் நா ற்ற ம் ஏற் பட்டுள்ள நிலையில் அ யலவ ர்க ளால் இதுதொடர்பில் அ ச்சு வேலி பொ லி ஸாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற பொலிஸார் சி சு வின் ச டல த்தை மீ ட்ட துடன், தா யாரையும் கை து செய்தனர்.

சந்தேக ந பரான பெ ண் ணின் க ணவர் இர ண்டு ஆ ண்டுக ளுக்கு முன் உ யி ரிழ ந்துள்ள தாக வி சார ணை களில் தெ ரியவந்துள்ளதாக தெரிவித்த பொலி ஸா ர் ச ம்ப வம் தொ டர் பில் வி சா ர ணை க ளை மு ன் னெடு த்து ள் ளனர்.

hey